Strona główna

NCBiR ogłosiło konkurs  w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym POWER na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty dot. opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji

pozwalających na:

 • rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, 
 • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia, 
 • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, 
 • propagowanie kultury innowacyjności, 
 • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, 
 • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

Dodatkowe informacje:

 1. Alokacja na konkurs wynosi 20 mln zł.
 2. Maksymalna wartość projektu nie może stanowić więcej niż 500 000 PLN.
 3. Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące.
 4. Nie wprowadzono ograniczeń co do liczby składanych wniosków przez jedną uczelnię.
 5. Typ beneficjenta: uczelnia (szkoła wyższa publiczna lub niepubliczna), która w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu.
 6. Działania realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój min. 3 z kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy: 
 • umiejętności matematyczno-przyrodnicze, 
 • umiejętności posługiwania się językami obcymi, 
 • ICT, 
 • umiejętność rozumienia, 
 • kreatywność, 
 • innowacyjność, 
 • przedsiębiorczość, 
 • krytyczne myślenie, 
 • rozwiązywanie problemów, 
 • umiejętność uczenia się,
 • umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych.


 

Materiały szkoleniowe NCBiR ze spotkania w dniu 11 grudnia 2017 r.: