Strona główna

logo POWER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty przewidujące wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.

Programy kształcenia realizowane w projekcie muszą być stworzone w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych na kierunkach o profilu praktycznym stanowiące załącznik do regulaminu konkursu.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia 2 marca 2018 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 100 000 000 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%, wkład własny 3%

Wszystkie niezbędne dokumenty, w tym regulamin konkursu, standardy dotyczące kosztów w projekcie i wzór wniosku o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej NCBiR.