Strona główna

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania: 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków: od 07.03.2018 r. do 14.03.2018 r.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej: III Gospodarka niskoemisyjna RPO WO 2014-2020 tj.:

1.Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w tym m.in.: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,

  • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła),
  • systemów wentylacji i klimatyzacji,
  • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
  • instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

2.Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu.

 

Dodatkowe informacje:

  • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 4 000 000,00  PLN.
  • Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: dla projektów nieobjętych pomocą publiczną - 85%
  • Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR nie może przekroczyć 1 200 000,00 PLN.
  • Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek.

 

Regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, wzór wniosku oraz załączników i instrukcje ich wypełaniania znajdują się na stronie internetowej Aglomeracji Opolskiej.