Strona główna

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program "Granty na granty - promocja jakości II", wspierający polskie jednostki naukowe i uczelnie, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.

Finansowanie obejmuje:

  • refundację kosztów – związanych z przygotowaniem albo uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego – poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC), albo kosztów, dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe; 
  • przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowania albo uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego.

Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od typu wnioskodawcy i została określona w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Nabór wniosków trwa od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r.

Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku projektowego w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego KE, a w przypadku wnioskodawcy, który ubiegał się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC, w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji z ERC o przejściu do II etapu konkursu.

W ramach programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie środków finansowych m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie. Wsparcie jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

  • Komisji Europejskiej – występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND;
  • Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych – występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.  

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.