Strona główna

Trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Ostateczny termin składania wniosków do VI naboru upływa 18 czerwca 2018 r.

Euroregion Pradziad skoncentrował środki do realizacji projektów w ramach Osi priorytetowych 2 i 4.

Oś priorytetowa 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Efektem interwencji, którą będzie stanowić kompleks działań ukierunkowanych zarówno na rozwój zasobów przyrodniczych i kulturowych, jak i na ich udostępnienie i promocję, będzie zwiększenie atrakcyjności promowanego obszaru dla odwiedzających, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy w turystyce i powiązanych branżach.

Celem osi priorytetowej 2. Programu jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. Dla osiągnięcia tego celu wspierane będą następujące typy działań:

  • zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza
  • wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego
  • działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego
  • wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych
  • ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Oś priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności

W ramach działania będą dofinansowywane mikroprojekty zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpracy społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym. W ramach działań osi priorytetowej 4 kwalifikowalne są m.in działania:

  • promowanie współpracy transgranicznej oraz wspólnego obszaru np. przygotowanie wspólnych publikacji, stron internetowych
  • rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych
  • wspieranie wspólnych projektów w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjnoedukacyjnej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://europradziad.pl/.