Strona główna

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosiło III nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji.

 

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji realizowane w ramach RPO WO 2014-2020, takie jak:  

1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym dzięki realizacji kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy poprzez:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych oraz stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

b) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,

c) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

d) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów, e) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

2. Typ 2 projektu - Regulamin konkursu nie dopuszcza możliwości realizacji  typu 2 projektu  przewidzianego  w SZOOP (wersja nr 25).

3. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach,

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK),

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

Termin naboru: od 23.04.2018 do dnia 30.04.2018 r. 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej http://rpo.opolskie.pl/?p=28844