Strona główna

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2018 r. (godz. 14:00).

Wnioskodawcą projektu jest uczelnia, która w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu.

Projekt obejmuje wyłącznie realizowane wspólnie przez wnioskodawców i podmioty wskazane w ww. kryterium dostępu działania prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa

W zakresie powyższego projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: 

  • aktywizację społeczną i zawodową; 
  • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; 
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; 
  • zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 36 miesięcy.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 200 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) wynosi: – 2 000 000 PLN