Strona główna

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – trzy konkursy:

Ubiegające się o dofinansowanie projekty powinny obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 3 lub 4 (w zależności od konkursowej ścieżki) z poniższych modułów:

  • moduł programów kształcenia,
  • moduł podnoszenia kompetencji,
  • moduł programów stażowych,
  • moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy (np. akademickie biura karier),
  • moduł studiów doktoranckich,
  • moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Na dofinansowanie realizacji projektów mogą liczyć uczelnie publiczne i niepubliczne, w ramach trzech ścieżek, w zależności od wielkości uczelni. Termin składania wniosków mija 5 października 2018 r.

W ramach ww. konkursów uczelnia może złożyć wyłącznie 1 wniosek o dofiansowanie projektu. W przypadku zainteresowania realizacją zadania w ramach projektu ogólnouczelnianego, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: fundusze[at]po.opole.pl. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie organizacyjne, mające na celu przybliżenie tematyki ww. konkursów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminami konkursów wraz z załącznikami.