Strona główna

Uprzejmie informujemy, że na stronie Portalu Funduszy Europejskichzostał upubliczniony dokument pn. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020” autorstwa Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa.

Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do wnioskodawców oraz beneficjentów udzielających zamówień, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r. Został przygotowany w oparciu o opinie prawne wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, komentarze do Ustawy - Prawo zamówień publicznych, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa.


Ponadto na stronie Bazy Konkurencyjności prowadzonej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/news/1000004 zostały zamieszczone wzory list sprawdzających do postępowań o udzielenie zamówienia realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w ww. Wytycznych. Należy podkreślić, że stosowanie przez wnioskodawców oraz beneficjentów list sprawdzających nie jest obligatoryjne, jednak może okazać się pomocne w prawidłowym udzielaniu zamówień.

Jednocześnie nadmieniamy, że zarówno podręcznik dotyczący udzielania zamówień w ramach projektów, jak i listy sprawdzające do postępowań stanowią wyłącznie materiały pomocnicze mające na celu ułatwienie oraz zapewnienie właściwej realizacji zamówień w projektach finansowanych z funduszy unijnych, a ich treść ma jedynie charakter informacyjny.