Strona główna

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na istniejące lub nowo utworzone programy studiów doktoranckich i programy grantowe dla doświadczonych naukowców.
Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery zarówno początkujących jak i doświadczonych naukowców. Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację znajdującą się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z H2020 opiera się na dofinansowaniu przez KE (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne badania, szkolenia oraz mobilność. Dofinansowanie można uzyskać na dwa typy projektów:
1. Doctoral Programmes – przeznaczone dla początkujących naukowcom, w tym doktorantów;
2. Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców. W H2020 KE dopuszcza możliwość dofinansowania projektu MSCA z Funduszy Strukturalnych.
Sposób składania wniosków: drogą elektroniczną, poprzez Participant Portal.