Strona główna

Przedmiot konkursu: Twinning ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez utworzenie powiązań z co najmniej dwiema instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Będzie to rodzaj współpracy sieciowej w oparciu o przedstawioną strategię naukową dla intensyfikacji i stymulowania zdolności doskonałości naukowej i innowacyjnej w określonej dziedzinie badań przy wykorzystaniu doskonałości naukowej partnerów zaangażowanych w realizację projektu w schemacie Twinning. Pożądane będzie odniesienie do krajowych lub regionalnych Strategii Inteligentnej Specjalizacji.
Wspierane działania: krótkie wymiany personelu, wizyty ekspertów i krótkie szkolenia na miejscu lub wirtualnie. Warsztaty, uczestnictwo w konferencjach, organizacja szkół letnich, działania promocyjne i popularyzatorskie. Nie przewiduje się finansowania infrastruktury, sprzętu i kosztów badań.
Konsorcjum: minimum 3 uczestników:
- Jednostka badawcza z kraju, którego Indeks Zbiorczy Doskonałości Badawczej wynosi poniżej 70 % średniej unijnej. Jednostka ta pełnić będzie rolę koordynatora.
- Minimum 2 doskonałe jednostki naukowe (światowi liderzy w swojej dziedzinie) z kraju europejskiego lub stowarzyszonego innego niż koordynator.
Sposób składania wniosków: drogą elektroniczną, poprzez Participant Portal.