Strona główna

Uprzejmie informujemy o trwającym konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Przedmiotem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

1. przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

2. przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

3. propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,

4. przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty będące:

• organami prowadzącymi publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub

• publiczną/niepubliczną uczelnią prowadzącą kształcenie na kierunkach studiów o profilu praktycznym odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej grupy branżowej, a w przypadku gdy dana grupa branżowa składa się z części - na kierunkach właściwych dla każdej z części danej grupy branżowej, której dotyczy projekt.

Projekty realizowane są w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową.

Alokacja na konkurs wynosi 27 621 000,00 PLN i została podzielona na 23 grupy branżowe.

 Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie na następujące grupy branżowe:

1. grupa branżowa poligraficzno-fotograficzno-reklamowa – 837 000,00 PLN

2. grupa branżowa fryzjersko-kosmetyczna – 837 000,00 PLN

3. grupa branżowa ekonomiczno-administracyjna – 1 674 000,00 PLN

4. grupa branżowa transportowa – 1 674 000,00 PLN

5. grupa branżowa spedycyjno-logistyczna – 837 000,00 PLN

6. grupa branżowa tekstylno-odzieżowa – 837 000,00 PLN

7. grupa branżowa chemiczno-ceramiczno-szklarska – 837 000,00 PLN

8. grupa branżowa budowlano-drogowa – 1 674 000,00 PLN

9. grupa branżowa inżynieryjno-instalacyjna – 1 674 000,00 PLN

10. grupa branżowa spożywczo-gastronomiczna – 1 674 000,00 PLN

11. grupa branżowa hotelarsko-turystyczna – 837 000,00 PLN

12. grupa branżowa leśno-ogrodnicza – 837 000,00 PLN

13. grupa branżowa rolno-hodowlana – 837 000,00 PLN

14. grupa branżowa mechaniki precyzyjnej – 837 000,00 PLN

15. grupa branżowa mechaniczna – 1 674 000,00 PLN

16. grupa branżowa mechanika okrętowa i lotnicza – 837 000,00 PLN

17. grupa branżowa motoryzacyjna – 837 000,00 PLN

18. grupa branżowa górniczo-wiertnicza – 837 000,00 PLN

19. grupa branżowa elektryczno-energetyczna – 1 674 000,00 PLN

20. grupa branżowa elektryczno-mechatroniczna – 1 674 000,00 PLN

21. grupa branżowa teleinformatyczna – 1 674 000,00 PLN

22. grupa branżowa opieki zdrowotnej – 1 674 000,00 PLN

23. grupa branżowa ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia – 837 000,00 PLN

W ramach konkursu do dofinansowania wybrane zostaną maksymalnie 23 projekty, po jednym najwyżej ocenionym projekcie, dla każdej z 23 grup branżowych.

Wnioski należy składać do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

Wnioski w ramach konkursu należy złożyć na obowiązującym formularzu, wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA w ramach utworzonego przez IOK naboru.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest pod linkiem: https://efs.men.gov.pl/

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).