Strona główna

Uprzejmie informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa).

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty przewidujące realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 35 000 000 PLN.

Kwota alokacji zostaje podzielona na 3 grupy projektów w następujący sposób:

a) kwota w wysokości 10 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie jednego województwa lub mniejszym;

b) kwota w wysokości 10 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie więcej niż jednego województwa do sześciu województw;

c) kwota w wysokości 15 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie powyżej sześciu województw, w tym projektów o zasięgu ogólnopolskim.

Konkurs składa się z 3 rund. Terminy składania wniosków w poszczególnych rundach ustala się w następujący sposób:

a) Runda pierwsza – od 30 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

b) Runda druga – od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

c) Runda trzecia – od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski mogą składać:

• organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817), • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,

• instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,

• partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej  podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie  z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl/

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs - Centrum Projektów Polska Cyfrowa.