Strona główna

Uprzejmie informujemy o trwającym konkursie nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

  1. reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000);
  2. tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;
  3. budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej;
  4. podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;
  5. opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej;
  6. tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
  7. wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

-       jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;

-       jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

-        PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

-        Parki Krajobrazowe;

-        rezerwaty przyrody;

-        organizacje pozarządowe w tym ekologiczne prowadzące działalność nonprofit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;

-        jednostki sektora finansów publicznych;

-        uczelnie wyższe;

-        przedsiębiorstwa.

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej wynosi 22 000 000,00 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 4 mln PLN na jeden wniosek.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85%.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych 15%.

W ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej nie przewiduje się stosowania zasady cross-financingu.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od 23 do 30 listopada 2018 r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest pod linkiem:

http://rpo.opolskie.pl/?p=31748

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).