Strona główna

Uprzejmie informujemy o trwającym konkursie dla działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, oś priorytetowa II: E – administracja i otwarty rząd.

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  1. centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,
  2. jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),
  3. jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
  4. uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  5. urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

  1. podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,
  2. urzędy wojewódzkie,
  3. jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,
  4. przedsiębiorstwa,

Termin składania wniosków o dofinansowanie ustala się na 12 – 26 października 2018 r.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ oraz instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2019.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 66 900 000,00 PLN i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (56 617 470,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (10 282 530,00 PLN).

W konkursie minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż 4 mln PLN a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln EURO.

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest pod linkiem:

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/23-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego-231-cyfrowe-udostepnienie-informacji-sektora-publicznego-isp-ze-zrodel-administracyjnych-i-zasobow-nauki/

 Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).