Strona główna

Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:
1.    kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;
2.    masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.

Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie MNiSW.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni), która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Wnioskodawca we wniosku zaprezentuje cel główny i cele szczegółowe kursu, rodzaj kursu (grupę docelową), opis kursu (sylabus) ze wskazaniem poszczególnych tematów oraz szacowanym czasem niezbędnym (liczba godzin) na zgłębienie danego zagadnienia, wykorzystywane metody i narzędzia dydaktyczne, korzyści dla uczestnika kursu opisane za pomocą efektów kształcenia. We wniosku niezbędne jest również uwzględnienie informacji nt. planowanego monitorowania postępu w nauce uczestnika kursu jak również formy zaliczenia, walidacji, weryfikacji. Ponadto wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku potencjał kadrowy, jakim dysponuje, jak również sposób wykorzystania go do realizacji kursu. Wydział/wydziały uczelni, który będzie/ będą realizować działania w ramach projektu, nie posiadają w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia PKA na którymkolwiek z kierunków, w ramach których będą realizowane działania w ramach projektu.

Projekt może trwać nie dłużej niż 24 miesiące.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 10 000 000,00 PLN. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 9 700 000,00 PLN bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%. Wkład własny musi wynosić minimum 3%.

Średni  koszt  przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 1 200 PLN (do kosztu  przypadającego na jednego uczestnika projektu nie wlicza się kosztów racjonalnych usprawnień w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji projektu  potrzeby ich zastosowania w celu  umożliwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami).

W związku z faktem, że działania w projekcie dotyczą wsparcia nieobjętego programem kształcenia na danym kierunku, wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie mogą być przeznaczone na działania finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów stacjonarnych ani na działania finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem.

Realizacja kursów w projekcie prowadzi do uzyskania co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym:
1.    językowe,
2.    informatyczne,
3.    analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów,
4.    komunikacyjne,
5.    w zakresie przedsiębiorczości.

Minimalna  liczba uczestników w kursie edukacyjnym dla studentów, stanowiącym dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia wyniesie 35 osób, a w masowym otwartym kursie edukacyjnym (MOOC), dostępnym dla wszystkich chętnych – wyniesie 40 osób.Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 30.11.2018 r. do 25.01.2019 r. składane wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest pod linkiem:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz218/