Strona główna

Celem głównym Wspólnego Przedsięwzięcia jest pobudzenie gospodarki województwa śląskiego do tworzenia rozwiązań minimalizujących przyczyny i skutki negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim w perspektywie do 2026. Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia liczby wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w obszarze technologii poprawy jakości powietrza, a tym samym zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Dofinansowanie udzielane jest na projekt obejmujący  tylko badania przemysłowe, które wpisują się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) i który będzie realizowany poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Konkurs 3/4.1.1/2018  skierowany jest do konsorcjów składających się z:
1.    minimum jednego przedsiębiorstwa (lidera konsorcjum) oraz
2.    minimum jednej jednostki naukowej,przy czym w skład konsorcjum może maks. 5 podmiotów, a co najmniej jeden podmiot musi mieć siedzibę w Województwie Śląskim.Tematy, na których skupiają się działania Wspólnego Przedsięwzięcia, to:

Obszar badawczy I. Technologie i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki i zielonej gospodarki,

Podobszar badawczy 1.1 Technologie w zakresie odnawialnych źródeł energii,
Podobszar badawczy 1.2 Technologie w dziedzinie energetyki konwencjonalnej,
Podobszar badawczy 1.3 Technologie energii z odpadów,
Podobszar badawczy 1.4 Technologie dla zrównoważonego transportu,
Podobszar badawczy 1.5 Technologie w dziedzinie budownictwa energooszczędnego i inteligentnego,

Obszar badawczy II. Technologie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych  wywołanych negatywnymi skutkami jakości powietrza,

Podobszar badawczy 2.1 Technologie monitorowania i wczesnego ostrzegania przed skutkami zanieczyszczenia powietrza,
Podobszar badawczy 2.2 Technologie inżynierii medycznej w zakresie diagnostyki i zapobiegania skutkom zanieczyszczenia powietrza.Poziom dofinansowania:
1) dla przedsiębiorstw:
- dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych,
- dla średniego przedsiębiorcy: 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych,
- dla dużego przedsiębiorcy: 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych;
2) dla jednostek naukowych – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 500 tys. PLN.  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 4 mln PLN. Termin naboru wniosków: 29 listopada 2018 r. – 28 lutego 2019 r. (do godziny 12:00).

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-34112018-wspolne-przedsiewziecie-z-wojewodztwem-slaskim/