Strona główna

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wdrożenie nowych rozwiązań – dzięki współpracy z partnerem zagranicznym – w zakresie poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w obszarze dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach.


Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony przez IOK od dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia wskazanego przez IP, jako termin zakończenia naboru tj. 28 lutego 2019 r. do godziny 14.00.


O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:
1. podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
2. administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
3. jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;
4. ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
5. instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
6. instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
7. szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
8. uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
9. przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
10. organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
11. podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
12. partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
13. federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
14. jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.


Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.


Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego.


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 15 000 000, 00 PLN.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3,00% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN.


Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest pod linkiem: https://www.power.cpe.gov.pl/nabory/konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-006-18