Strona główna

Konkurs GlobalStars w ramach Inicjatywy Eureka do 15 października 2020 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków na projekty w konkursie GlobalStars w ramach Inicjatywy EUREKA, którego celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju z firmami z Singapuru. Nabór wniosków potrwa do dnia 15 października 2020, godz. 17:00 CET. Więcej informacji znajduje się w załączonej notatce (do pobrania).

INGA z dłuższym naborem

Informujemy, że do 9 października br. został wydłużony termin przyjmowania wniosków w konkursie organizowanym w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA.
 
Budżet drugiego już konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia INGA na wsparcie nowatorskich projektów z sektora gazownictwa wynosi 311 milionów złotych.
Inicjatywę realizują Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA.
 
INGA jest w branży gazownictwa synonimem pracy nad innowacjami, mającymi zmienić oblicze tego segmentu gospodarki w Polsce i wypromować go na tle globalnych konkurentów. Zakres tematyczny przedsięwzięcia obejmuje takie obszary, jak: poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych; pozyskanie metanu z pokładów węgla; materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych; sieci gazowe; technologie związane z LNG i CNG; technologie wodorowe i paliwa gazowe; technologie stosowane we współpracy z klientami; ochrona środowiska i BHP; informatyka i cyberbezpieczeństwo, a także podziemne magazynowanie węglowodorów. 
Nabór wniosków w konkursie miał się pierwotnie zakończyć w lipcu, jednak z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną został przedłużony do 9 października br.

Czytaj więcej...

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy,  że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Priorytetu IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Działania 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania  4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują: badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.  Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowo-przemysłowych składających się z max. 5 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej. Liderem może być jednostka naukowa albo przedsiębiorstwo. Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, gdy jednostki realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.

Czytaj więcej...

Granty i stypendia Euraxess - czerwiec 2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania

Informacja o zmianie i częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Informujemy, że dnia 19 maja 2020 r. uległy zmianie oraz częściowemu zawieszeniu w stosowaniu "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-202".
Częściowe zawieszenie wytycznych ma na celu:
1. umożliwienie uznania za dopuszczalny procentowy poziom wartości wydatków na zakup środków trwałych (o wartości wyższej niż 10 000 PLN netto) w ramach kosztów bezpośrednich oraz cross-financingu, wykraczający ponad poziom określany przez IZ PO w PO lub w SZOOP;
2. umożliwienie uznania kwalifikowalności wydatków związanych z zaangażowaniem personelu projektu mimo, że łączne zaangażowanie przekracza 276 godzin miesięcznie;
3. umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów zaangażowania pracownika beneficjenta, pełniącego rolę personelu projektu, do realizacji zadań w ramach projektu także na podstawie stosunku cywilnoprawnego, czyli np. UMÓW ZLECEŃ;
Definicja personelu nie uległa zmianie bądź zawieszeniu w Wytycznych (str. 13), natomiast czasowo (od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.) jedynie dopuszczono w związku z COVID-19 możliwość zawierania umów cywilno-prawnych również z pracownikami beneficjenta (oczywiście musi się to odbywać przy poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego, czyli m.in. nie wolno zawrzeć z etatowym pracownikiem umowy zlecenia na tożsamy rodzaj pracy / usługi, zlecenie musi się odbywać poza standardowymi godzinami pracy etatu, należy też pamiętać o procedurach konkurencyjnych).
4. umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów wyposażenia stanowiska pracy personelu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy niezależnie od wymiaru czasu pracy,
5. umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów pośrednich projektów EFRR/FS mimo, że możliwość ta nie wynika z wytycznych, SZOOP, regulaminu konkursu, dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym lub umowy o dofinansowanie projektu.
Zawiesza się stosowanie następujących postanowień:
- sekcja 6.12.1 pkt 6,
- podrozdział 6.15 pkt 8 lit. b,
- sekcja 6.15.1 pkt 1,
- sekcja 6.15.1 pkt 6,
- podrozdział 7.5 pkt 2.
Stosowanie Wytycznych w w/w zakresie zawiesza się od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 

Międzynarodowe konkursy w ramach Wspólnego przedsięwzięcia EuroHPC

Informujemy o naborze wniosków w ramach międzynarodowych konkursów organizowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC. Jest to inicjatywa między UE i krajami europejskimi mająca na celu stworzenie światowej klasy ekosystemu superkomputerowego w Europie.

Nazwa konkursu: Advanced Pilots Towards The European Exascale Supercomputers (ID: H2020-JTI-EuroHPC-2020-1):

Tematyka:

  • Advanced pilots towards the European supercomputers (Research and Innovation Action) - EuroHPC-2020-01-a
  • Pilot on quantum symulator (Research and Innovation Action) - EuroHPC-2020-01-b

Więcej informacji znajduje się w opracowanej na temat naboru notatce.

Inicjatywa Eureka - konkurs 2020

W dniu 18 maja 2020 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA - konkurs 2020, którego celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Nabór wniosków potrwa do dnia 18 września 2020 r., godz. 16:00. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w notatce

Spotkania mentoringowe on-line - możliwość uczestnictwa w programie UE Horyzont 2020

Biuro Projektów Europejskich serdecznie zaprasza na indywidualne spotkania mentoringowe on-line dotyczące aktualnych możliwości aplikowania w konkursach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020.

Ekspertki z Regionalnego Punktu Kontaktowego Politechniki Śląskiej – Pani Agnieszka Wyżgolik i Pani Anna Łukaszkiewicz-Kierat pomogą naukowcom znaleźć odpowiedni schemat finansowania w celu realizacji pomysłu na projekt międzynarodowy.

Proponujemy tematy w zakresie:

  • mobilności naukowców – wyjazdy na stypendia indywidualne, przyjmowanie naukowców z zagranicy, wymiana personelu;
  • grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na badania pionierskie;
  • projektów badawczych realizowanych w  konsorcjach międzynarodowych;
  • innych aspektów związanych z aplikowaniem o środki finansowe
    na badania w ramach Horyzontu 2020.

Data: w dniach 15-19 czerwca 2020 r.

Miejsce: on-line, za pomocą usługi eTele https://etele.po.edu.pl

Link do spotkania zostanie udostępniony po uzgodnieniu daty/godziny.

Przewidywany czas jednego spotkania wynosi 20-30 minut.

Zainteresowane osoby/zespoły proszone są o informację zwrotną do dnia 5 czerwca 2020 r. na adres e–mail: fundusze-at-po.edu.pl z podaniem dogodnego dnia i godziny.

Zachęcamy do udziału!

II konkurs dot. Covid-19 w programie Horyzont

Komisja Europejska uruchomiła nabór w II konkursie dot. Covid-19. Termin naboru wniosków to 11 czerwca br. Budżet konkursu to 122 mln EURO. Poniżej znajdują się linki do 5 tematów interwencji:

Ponadto trwają nabory wniosków w obszarze Zdrowie w H2020. W obecnych konkursach przedłużono terminy naborów do 4 czerwca (BHC) oraz do 18 czerwca (DTH i TDS). Podsumowanie znajdą Państwo na stronie internetowej PolSCA: http://polsca.pan.pl/przedluzone-nabory-wnioskow-w-obszarze-zdrowie-w-ramach-h2020/

Konkurs w programie "Europa dla obywateli" do dnia 1 września 2020 r.

Informujemy o trwającym naborze wniosków projektowych współfinansowanych w ramach unijnego programu „Europa dla obywateli” - Komponent 2 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego, w terminie do 1 września 2020 (godz. 17:00). Więcej informacji o warunkach konkursu znajduje się w zamieszczonej poniżej notatce oraz w materiałach Punktu Kontaktowego programu „Europa dla obywateli". Ponadto, jeżeli aktualnie poszukują Państwo zagranicznych partnerów do projektu, istnieje możliwość wypełnienia i przesłania formatki „Partner Search Form". Plik z opisem organizacji i projektu oraz danymi kontaktowymi zostanie przekazany, za pośrednictwem polskiego Punktu Kontaktowego, do sieci Punktów Kontaktowych mieszczących się w pozostałych krajach uczestniczących w programie.

Osoba do kontaktu: Joanna Drozd, tel. 77 449 8867.

 Notatka_Europa dla obywateli
 Materiały Punktu Kontaktowego
 Partner Search Form