Strona główna

Granty i stypendia - styczeń 2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , II oś priorytetowa „E – administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.
 
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie www: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 Do pobrania: notatka dotyczącą przedmiotowego konkursu.

Nabór ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza dwudziestą rundę naboru ekspertek/ekspertów   w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”.
Zaprasza się  specjalistki i specjalistów ze środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do wspierania oceny merytorycznej projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje, doświadczenie i wymagane uprawnienia.
W zależności od powyższego, można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym,   w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.

Więcej informacji na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów bilateralnych

Informujemy, że w dniu 10 grudnia 2019 r. Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił I nabór wniosków o dofinansowanie Projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na kwotę 150 000 euro, tj. 646 702,50 zł.

 Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców upływa 30 września 2020 r., godz. 15:00.

 W załączeniu szczegółowa notatka na temat naboru.

 

KONKURSY ISTOTNE DLA UCZELNI W 2020 ROKU

Poniżej zamieszczamy Harmonogram najistotniejszych dla Uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2020 roku, opracowany przez pracowników Biura Projektów Europejskich. 

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z terminami i rodzajami konkursów, co pozwoli lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich.

Do pobrania: Harmonogram

Konkurs nr 2/4.1.4/2019 - Projekty aplikacyjne PO IR

Informujemy, że NCBiR ogłosił konkurs nr 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR i celów Poddziałania, określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR.
 
W ramach konkursu NCBiR prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które:
1) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
2) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.
 
Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi :
1) co najmniej jedna jednostka naukowa oraz
2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo,
zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...

Granty i stypendia - grudzień 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania.

Konkurs w ramach programu ERA-MIN 2 Joint Call 2019 do 12 marca 2020 r.

W dniu 15 listopada 2019 r. został ogłoszony 3. konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA-MIN 2 Joint Call 2019, który umożliwia finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu surowców mineralnych.

 Zachęcamy do  zapoznanie się z załączoną notatką, zawierającą szczegółowe informacje na temat naboru.

Konkurs 8/1.1.1/2019 Szybka ścieżka - Urządzenia grzewcze PO IR

Informujemy, że NCBiR ogłosił konkurs nr 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka - Urządzenia grzewcze w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów z zakresu niskoemisyjnych technologii grzewczych, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR. W szczególności jest nim poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.
 
Do konkursów mogą przystąpić m.in. zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.
 
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85, 86 rozporządzenia 651/2014. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Instytucji Pośredniczącej od 9 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. (do godz. 16.00). Konkurs nie jest podzielony na rundy. 

Czytaj więcej...

Konkurs 4/1.2/2019 – GAMEINN-IV

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 4/1.2/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: GAMEINN.

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR, celów działania, określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR, jak również w największym stopniu odpowiadają celom i potrzebom sformułowanym w Agendzie Badawczej programu sektorowego GAMEINN.

W ramach konkursu IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które:

  1. obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
  2. mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe (wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na ich realizację nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).

Zakres tematyczny – sektor gier wideo.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-1-2-2019/

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).

Notatka dotycząca przedmiotowego konkursu - pobierz.