Strona główna

Pracuj jako ekspert Komisji Europejskiej

Zarejestruj się w bazie ekspertów, aby oceniać składane wnioski oraz realizację projektów finansowanych ze środków unijnych jako ekspert oceniający i przeglądający lub ekspert monitorujący.

Ekspert

  • działa w sferze badawczo-naukowej;
  • posiada wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie i typie ocenianych projektów;
  • zna dobrze język angielski;
  • jest niezależny w ocenie;
  • dodatkowym atutem jest doświadczenie w ocenie międzynarodowych projektów oraz znajomość obszaru przemysłowego.

Zyskujesz

  • unikatowe doświadczenie;
  • możliwość nawiązania cennych kontaktów zawodowych;
  • udział w kształtowaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej;
  • okazję do pogłębienia wiedzy, jak przygotować doskonały wniosek projektowy.

Czytaj więcej...

Konsultacje Komisji Europejskiej nt. programu Horyzont Europa - do dnia 08 września 2019 r.

Komisja Europejska przygotowuje się do wdrożenia programu Horyzont Europa, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021–2027), którego budżet ma wynieść 100 mld euro. W ramach tego procesu rozpoczęły się konsultacje online. Wyrażone opinie pomogą w kształtowaniu kierunku europejskich inwestycji w badania i innowacje w nadchodzących latach i staną się fundamentem dla „Planu strategicznego” programu Horyzont Europa, na którym opierać się będą programy prac i tematy konkursów w ciągu pierwszych czterech lat programu (2021–2024). Proces wspólnego projektowania spowoduje, że ​​program Horyzont Europa będzie ukierunkowany na to, co dla obywateli UE najważniejsze, na poprawę codziennego życia, pomoże też przekształcić duże wyzwania społeczne, takie jak zmiany klimatyczne, w innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Aby odpowiedzieć na pytania, jakie są najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez UE oraz jakie są najważniejsze efekty – naukowe, technologiczne, gospodarcze, społeczne – na które powinny być ukierunkowane wyniki prac B+R+I, Komisja zaprasza do udziału w konsultacjach, które zakończą się dnia 8 września 2019  – link do ankiety:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024

Szacunkowy czas wypełnienia ankiety wynosi 20 min.

Granty i stypendia - lipiec 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania

Konkurs w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 tj.:
1.reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000);
2.tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;
3.budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej;
4.podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;
5.opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej;
6.tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
7.wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.W przypadku realizacji typu projektu określonego powyżej w pkt. 7, objęte projektem działania/kampanie informacyjno – edukacyjne muszą być komplementarne i uzupełniające do działań/kampanii ogólnopolskich, wykazanych w punkcie 3.8 wniosku. Ponadto w ramach ww. typu z finansowania wyłączone są emisje spotów reklamowych w TV.

Czytaj więcej...

Granty na granty - promocja jakości III

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło trzecią edycję programu Granty na Granty. Jego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.
Wsparcie obejmuje wnioski w kilku programach, m.in. Horyzont 2020 i Euratom. Dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów.
W ramach programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie środków finansowych m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie.
Nabór rozpoczął się 10 czerwca 2019 i będzie prowadzony w trybie ciągłym. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej

Granty i stypendia - czerwiec 2019

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania.

 

Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie przepustką do rozwoju kariery naukowej, Gliwice, 11.06.2019 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się dnia 11.06.2019 r. w godzinach 09:00 – 11:00 w sali konferencyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.

Spotkanie poświęcone będzie konkursowi MSCA IF 2019 w programie Horyzont 2020, który daje szansę na długoterminowy wyjazd do zagranicznego ośrodka badawczego lub też na przyjęcie w skład swojego zespołu doświadczonego naukowca z zagranicy.

Czytaj więcej...

Indywidualne stypendia wyjazdowe MSCA IF 2019 w programie Horyzont 2020

11 kwietnia 2019 r. został otwarty konkurs dla doświadczonych naukowców na indywidualne stypendia wyjazdowe w ramach działaniań Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 - MSCA IF 2019. Termin składania wniosków upływa 11 września 2019.

W załączeniu notatka dot. konkursu.

Granty i stypendia - maj 2019

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania

Konkurs 4.3 Współpraca ponadnarodowa POWER

Informujemy, że Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs w ramach Priorytetu IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 kwietnia 2019 r. i kończy 28 czerwca 2019 r. o godzinie 14:00.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
W załączeniu notatka dotycząca przedmiotowego konkursu.