Strona główna

Nabór wniosków w programie Interreg Europa

Uprzejmie informujemy, że ogłoszono nabór wniosków do programu Interreg Europa. Nabór trwa od 22 czerwca - 31 lipca 2015 roku. Obowiązujące dokumenty, w tym wzór listu poparcia, zostaną opublikowane na stronie programu.

W ramach programu instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie.

Tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.  

Celem programu jest wzmacnianie efektywności polityki spójności poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń między podmiotami regionalnymi w zakresie celów tematycznych.

Pomoc doradcza wspólnego sekreteriatu (w j. angielskim)

Zainteresowanych składaniem wniosków zachęcamy do korzystania z pomocy, doświadczenia i wiedzy ekspertów ze Wspólnego Sekretariatu. Wspólny Sekretariat konsultuje pomysły na projekty za pomocą Project Idea Feedback Form.  

Pisemne konsultacje w ramach 1. naboru wniosków są świadczone przez Wspólny Sekretariat do 3 lipca. 

Informacje w języku polskim

Na stronie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej dostępne są m.in. prezentacje ze spotkań, ulotki, w tym wybrane pojęcia używane w programie Interreg Europa (np. instrument polityki, grupa interesariuszy, status prawny partnera itp.). Wkrótce zostanie zamieszczona także polska wersja językowa podręcznika programu (dokument pomocniczy, o charakterze roboczym).

Prezentacje ze spotkania na temat zasad 1. naboru wniosków

Na stronie http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/o-naborze-w-interreg-europa/  dostępne są prezentacje na temat zasad pierwszego naboru wniosków w programie Interreg Europa.

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój

Został zaktualizowany harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój na 2015 r.

Wprowadzone zmiany obejmują:

 • Doprecyzowanie dat realizacji konkursów wskazanych wcześniej miesiącami lub kwartałami.
 • Przesunięcie ogłoszenia konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z III kwartału na 3 listopada br. oraz przesunięcie planowanego (na IV kwartał br.) zakończenia przedmiotowego konkursu, na dzień 20 stycznia 2016 r.
 • Przesunięcie ogłoszenia konkursu w działaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki z II kwartału br. na grudzień 2015 r. Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie, pierwotnie planowane na III kwartał br., zmieniono na I kwartał 2016 r. Termin zakończenia konkursu planowany na IV kwartał br. został zmieniony na II kwartał 2016 r.
 • W działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora naukiprzesunięto rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie z I kwartału 2016 r. na październik br., a termin zakończenia konkursu z II na I kwartał 2016 r.

Harmonogram dostępny jest w zakładce "Skorzystaj"

FAQ do konkursów nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 oraz nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opublikowało FAQ do ogłoszonych w dniu 20 maja 2015 r. konkursów:

 • - nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego,
 • - nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Dokumenty będą aktualizowane w miarę dalszego przebiegu procedury konkursowej.

Pliki do pobrania

faq_-_antp_08_06_2015.pdffaq_-_antp_08_06_2015.pdf

FAQ - konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015

faq_-_prk_08_06_2015.pdffaq_-_prk_08_06_2015.pdf

FAQ - konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015

1 lipca 2015 r. rusza Baza Konkurencyjności dla beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Zgodnie z komunikatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 1 czerwca 2015 r. od 1 lipca 2015 r. beneficjenci Programu Wiedza Edukacja Rozwoj są zobligowani do stosowania zasady konkurencyjności i publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Czym jest Baza Konkurencyjności?

Baza Konkurencyjności jest portalem internetowym, umożliwiającym upublicznianie ogłoszenia (zapytania ofertowego) w celu zbadania rynku i wyłonienie wykonawcy.

Jaki jest cel Bazy?

Baza ma na celu zapewnienie przejrzystości i szerokiego dostępu do zamówień udzielanych w ramach zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL oraz w Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020 .

Dla kogo Baza Konkurencyjności?

Stosowanie Bazy jest obligatoryjne zarówno dla beneficjentów PO KL jak i PO WER:

 • od 1 stycznia 2015 r. dla beneficjentów PO KL zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (wartość zamówienia od 14 tys. euro netto).
 • od 1 lipca 2015 r. dla beneficjentów PO WER zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020, z zastrzeżeniem o którym mowa w podrozdziale 6.5.3 pkt 7 lit a tiret ii.

Kogo dotyczy zasada konkurencyjności w perspektywie 2014-2020?

Udzielanie zamówień publicznych w ramach projektu następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku:

 • beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (wartość zamówień 50 tys. zł netto – 30 tys. euro netto);
 • beneficjentów nie zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp (od 50 tys. zł netto), a w przypadku zamówień sektorowych o wartości równej lub niższej od kwoty określonej w art. 11 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020.

Jakie korzyści daje upublicznienie zapytania ofertowego poprzez Bazę?

Korzyści dla zamawiających (beneficjentów – publikujących ogłoszenia o zamówieniach):

 • pełniejsze rozeznanie rynku
 • potencjalnie większa liczba ofert

Korzyści dla oferentów (potencjalnych wykonawców zamówień):

 • większa przejrzystość i szerszy dostęp do zamówień
 • oszczędność czasu (zgromadzenie wszystkich ofert w jednym miejscu)

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PDF 160 KB)

Konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących obsługi systemów antyplagiatowych POWER

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 maja 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe dane na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej NCBiR.

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Kompetencji POWER

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 maja 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Szczegółowe dane na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej NCBiR.

Roczny Plan Działania dla III Osi Priorytetowej POWER

Informujemy, że na stronie NCBiR ukazał się Roczny Plan Działania dla III Osi Priorytetowej PO WER.

W roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwójzostaną ogłoszone konkursy na działania skierowane dla uczelni:

 • Systemy antyplagiatowe  - II kwartał
 • Program Rozwoju Kompetencji - podniesienie kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju dzięki uczestnictwie w certyfikowanych szkoleniach, zajęciach warsztatowych i wizytach studyjnych u pracodawców – II kwartał
 • Studiujesz? Praktykuj! - zwiększenie szans na rynku pracy, poprzez staże zawodowe krajowe i zagraniczne – III kwartał
 • Wsparcie akademickich biur karier - IV kwartał
 • Wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach.

Więcej informacji znajduje się na stronie NCBiR.

 

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejny konkurs z nowej perspektywy UE w Programie Inteligentny Rozwój. Aż 400 mln zł przeznaczonych zostanie dla przedsiębiorców na sfinansowanie nowoczesnych technologii w polskim przemyśle lotniczym. NCBR przewidział na projekty w konkursie 400 mln zł. Dofinansowanie przewidziane jest dla przedsiębiorców aplikujących samodzielnie oraz w konsorcjach przemysłowych. Nabór wniosków potrwa od 18 maja do 17 lipca 2015 roku.

Więcej informacji na stronie NCBiR.

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

W dniu 16 kwietnia 2015 roku ukazał się dokument pod nazwą Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Wytyczne oficjalnie obowiązują od 10 kwietnia 2015 r. i określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Dokument dostępny jest na stronie: 

http://www.power.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf