Strona główna

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informujemy, że został już zatwierdzony przez Komisję Europejską Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Szczegółowe informacje i treść Programu znajduje się na stronie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o fundusze unijne informujemy, że dnia 18 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje i treść Programu znajdują się na stronie Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską

Środa z Funduszami dla jednostek nauki w województwie opolskim

Informujemy, że 1 października 2014 r. ruszył cykl organizowanych w całej Polsce bezpłatnych spotkań informacyjnych dot. nowej perspektywy finansowej 2014-2020 pn. „Środa z Funduszami dla…”. Spotkania organizowane będą do marca 2015 r. w każdą pierwszą środę miesiąca.Każde spotkanie skierowane będzie do wybranej grupy potencjalnych beneficjentów programów realizowanych w latach 2014-2020. 

5 listopada br. o godzinie 12:00 odbędzie się„Środa z Funduszami dla jednostek nauki”. Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje wprowadzające do funduszy europejskich w latach 2014-2020 (m.in. najważniejsze dokumenty regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy i najważniejsze zasady ich realizacji) oraz wstępnie informacje nt. możliwości uzyskania w latach 2014-2020 dofinansowania na działalność jednostek nauki (m.in. w zakresie prowadzenia badań i infrastruktury badawczej, nawiązywania współpracy sektora nauki i biznesu oraz działalności dydaktycznej). 

Więcej informacji http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=9263

 

 

 

Zmiana Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W związku ze zmianą Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informujemy, że od 1 października 2014r.  konieczne jest upublicznianie ogłoszeń o zamówieniach do 30 tys. euro realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL).

 

W celu umożliwienia publikowania ogłoszeń do 30 tys. euro w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, została utworzona specjalnie  przeznaczona do tego celu zakładka na stronie internetowej Politechniki Opolskiej:  http://www.po.opole.pl/index.php?mod=przetargirpo;1

 

Informacje na temat sposobu korzystania z zakładki znajdują się w rozdziale 9 Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej (Załącznik do zarządzenia nr 29/2012 Rektora PO z dnia 27.06. 2012r.).

 

W celu przygotowania dokumentów do publikacji  na stronie www pomocniczo zaleca się korzystanie  z załączników do Zarządzenia Rektora Politechniki Opolskiej nr 62/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Instrukcji postępowania w przypadku realizacji zamówień publicznych do 30.000 euro w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO).

 

Zmienione Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępne są na stronie: http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx 

 

Kolejna edycja konkursu Dobre Praktyki EFS 2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju organizuje konkurs pn. „Dobre praktyki EFS 2014”. Konkurs przeznaczony jest dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.

Ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS” jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu mija 15 października 2014 r.

Wszystkie załączniki oraz informacje dotyczące ww. konkursu dostępne są na stronie http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/Konkurs_dobre_praktyki_EFS.aspx

Nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020

Otwarty został nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020
 

Koncepcje, opracowane w Formularzu koncepcji projektu flagowego, można składać w formie papierowej w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) w terminie do 31 października 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Każda koncepcja musi być opracowana w polskiej i czeskiej wersji językowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.cz-pl.eu/pl/projekty-flagowe.html

Konkurs na Zamawiane kompetencje (staże i praktyki studenckie) 4.1.1 POKL

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w dniu 17 czerwca 2014 r. konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014: na projekty w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni", mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia.

Projekty obejmować mogą wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do prac (w oparciu o najnowsze badania rynku). Nabór stanowi pilotaż Programu Rozwoju Kompetencji, który będzie realizowany w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków programu POWER.

Pogramy rozwojowe uczelni realizowane w ramach niniejszego konkursu obejmują obligatoryjną realizację elementu współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenia zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia.  Konkurs dopuszcza dodatkowo realizację elementu: dostosowania programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, we współpracy z pracodawcami. Każdy z wdrażanych modułów musi służyć wyłącznie realizacji celu określonego jako pozyskanie przez studentów kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy.

Kompetencje jakie będą objęte wsparciem w projekcie zostały wskazane w dokumentacji konkursowej:

  • kompetencje zawodowe,
  • kompetencje interpersonalne,
  • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
  • kompetencje analityczne w środowisku nowoczesnych technologii.

Projekty muszą obejmować wyłącznie ostatni lub dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, które kończą się nie później niż 30 września 2015r.

Alokacja na konkurs wynosi 50 000 000 PLN, z zaznaczeniem, iż ostateczna kwota konkursu zależy od dostępności środków.

Wnioski na konkurs przyjmowane będą do 15 lipca 2014 r. (do godz. 16:15).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NCBiR.

Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

2 kwietnia 2014 r. minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zmiany dotyczą przede wszystkim kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem oraz kosztów związanych z angażowaniem personelu projektu.

Zmiany zapisów w zakresie stawek jednostkowych wynikają z konieczności zapewnienia elastyczności stosowania Wytycznych bez potrzeby ich kolejnej modyfikacji, natomiast zmiany w zakresie angażowania personelu wynikają z konieczności uwzględnienia rekomendacji audytów Komisji Europejskiej.

Zmieniona wersja Wytycznych obowiązuje od 1 maja 2014 r.

Zaktualizowane Wytyczne w [pdf] znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.efs.gov.pl

 

Konkurs dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”

Informujemy, że do 4 kwietnia 2014 r. można składać wnioski do VI edycji konkursu dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”. Konkurs skierowany jest do środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych, które w ten sposób chcielibyśmy zaangażować we wspieranie procesu wdrażania Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

Przedmiotem dotacji mogą być projekty o charakterze innowacyjnym, realizowane w następujących formach: badania naukowe lub ekspertyzy oraz prezentacja ich wyników, konferencje (wkład merytoryczny w tym m.in.: wydanie publikacji pokonferencyjnej, zaproszenie prelegentów zagranicznych i krajowych, współpraca z ośrodkami naukowymi, zwiększenie oddziaływania międzynarodowego konferencji, tłumaczenia) publikacje naukowe, w tym elektroniczne, prezentujące efekty badań, ekspertyz, analiz i koncepcji przyczyniające się w znaczący sposób do poprawy wdrażania funduszy europejskich oraz wsparcia rozwoju regionalnego.

Konkurs Dotacji realizowany jest w trzech liniach tematycznych:  „polityka regionalna” „polityka społeczno-gospodarcza”,  „metodologia oraz sposoby planowania, organizacji i realizacji ewaluacji polityki spójności”

Wysokość jednostkowej dotacji nie może przekraczać:

a) badania naukowe oraz prezentacja ich wyników – 80 000 zł.

b) konferencje – 60 000 zł.

c) publikacje naukowe – 30 000 zł.

Dotacje wymienione w pkt a, b, c nie mogą być łączone ze sobą.

Wkład własny oferenta musi stanowić minimum 30% wnioskowanej kwoty dotacji.  Więcej informacji w notatce oraz na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Konkurs w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, dla Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do podniesienia i dostosowania kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Wsparciem objęty może zostać następujący typ projektu:

  1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub      doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników      mikro-, małych i średnich      przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami      przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom      organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: do dnia 30.04.2014 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w notatce oraz  na stronie internetowej http://www.pokl.opole.pl/