Strona główna

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zaakceptowany przez Komisję Europejską

W dniu 13.02.2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Program ten dofinansuje projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców. Jego beneficjenci mogą realizować projekty samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki.

PO IR to drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich.

W ramach programu wspierane będzie prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac na rzecz badań i rozwoju, tak samodzielnie, jak i w ramach konsorcjów. Pomoc obejmie także komercjalizację wyników prac B+R i proces ich rynkowego wdrażania.

Finansowanie obejmie również inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która posłuży stworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Fundusze przyczynią się do tworzenia centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Wspierane będą też projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Szczególne znaczenie będą miały przedsięwzięcia w ramach procesu inteligentnej specjalizacji – w dziedzinach stanowiących potencjał rozwojowy kraju i regionów.

Środki z programu będą mogły być też przeznaczone na projekty dużej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej strategicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Konsultacje projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do konsultacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje prowadzone są w dniach 9 - 20 lutego 2015 r.

Szczegółowe informacje oraz projekty Szczególowego opisu dostępne są na stronie internetowej http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8106

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WO 2014-2020

Informujemy, iż 26 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2015r. – wersja nr 1.

Niniejszy Harmonogram w trakcie realizacji Programu może ulec zmianie m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych.

Dokument znajduje się na stronie internetowej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=14849

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku

NCBR ogłosił wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku.

Obejmuje on siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020.

Wśród nowych propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (poddziałanie 1.1.1 PO IR, tzw. „szybka ścieżka”), jak i zacieśnianiu współpracy uczelni z biznesem (działanie 3.1 POWER).

W ramach PO IR będą kontynuowane także dwa programy sektorowe NCBR - INNOLOT i INNOMED - oraz będący następcą udanego pilotażu program DEMONSTRATOR.

W PO Wiedza Edukacja Rozwój NCBR oferuje programy służące podnoszeniu u studentów kompetencji, odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy. NCBR będzie organizowało konkursy w ramach rządowego Programu Rozwoju Kompetencji, który zastąpił wcześniejszy  program kierunków zamawianych.

Wśród nowych programów na szczególną uwagę zasługuje E-Pionier - pierwszy w Polsce program zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - pre-commercial procurement).

W roku 2015 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie kontynuowało także uruchomione wcześniej dwa programy strategiczne - STRATEGMED i BIOSTRATEG - oraz programy: realizowany wspólnie z KGHM Polska Miedź CuBR, ułatwiający rozpoczęcie kariery młodym polskim naukowcom LIDER, dedykowany wsparciu B+R w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce Blue Gas, oraz Go_Global.pl, którego celem jest wspieranie innowacyjnych polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach światowych. W 2015 roku NCBR ogłosi także kolejny konkurs w obszarze B+R na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Szczegółowe informacje http://www.ncbir.pl/aktualnosci/

 

Informacja dla beneficjentów Programu Czechy-Polska: możliwość wykorzystania oszczędności na rozszerzenie działań lub nowe działania projektowe

Beneficjenci projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, których realizacja ma zostać zakończona w okresie 1 stycznia – 30 września 2015 r., będą mieli możliwość wykorzystania ewentualnych własnych oszczędności w celu podniesienia jakości realizowanych projektów, zwiększenia efektu transgranicznego lub wzmocnienia współpracy transgranicznej.

Powyższa zasada dotyczy jedynie oszczędności powstałych podczas realizacji projektu, całkowity budżet projektu musi pozostać niezmieniony.

Ze szczegółowymi warunkami, jakie musi spełnić beneficjent by uzyskać zgodę na ewentualne wykorzystanie oszczędności na rozszerzenie działań poszczególnych projektów znajdują się na stronie internetowej http://www.ewt.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Informacja_dla_beneficjentow_Programu
_Czechy_Polska_mozliwosc_wykorzystania_oszczednosci_231214.aspx

Projekty wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć przy współudziale funduszy unijnych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło projekty wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Projekty wytycznych dotyczą następujących obszarów:

obszaru włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa; obszaru edukacji; w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej; w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych; w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych; w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian.

Uwagi do projektów wytycznych należy zgłaszać w stosownych terminach przedstawionych na stronie internetowej http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/Wytyczne_2014_2020/Strony/start.aspx

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informujemy, że został już zatwierdzony przez Komisję Europejską Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Szczegółowe informacje i treść Programu znajduje się na stronie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o fundusze unijne informujemy, że dnia 18 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje i treść Programu znajdują się na stronie Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską

Środa z Funduszami dla jednostek nauki w województwie opolskim

Informujemy, że 1 października 2014 r. ruszył cykl organizowanych w całej Polsce bezpłatnych spotkań informacyjnych dot. nowej perspektywy finansowej 2014-2020 pn. „Środa z Funduszami dla…”. Spotkania organizowane będą do marca 2015 r. w każdą pierwszą środę miesiąca.Każde spotkanie skierowane będzie do wybranej grupy potencjalnych beneficjentów programów realizowanych w latach 2014-2020. 

5 listopada br. o godzinie 12:00 odbędzie się„Środa z Funduszami dla jednostek nauki”. Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje wprowadzające do funduszy europejskich w latach 2014-2020 (m.in. najważniejsze dokumenty regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy i najważniejsze zasady ich realizacji) oraz wstępnie informacje nt. możliwości uzyskania w latach 2014-2020 dofinansowania na działalność jednostek nauki (m.in. w zakresie prowadzenia badań i infrastruktury badawczej, nawiązywania współpracy sektora nauki i biznesu oraz działalności dydaktycznej). 

Więcej informacji http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=9263

 

 

 

Zmiana Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W związku ze zmianą Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informujemy, że od 1 października 2014r.  konieczne jest upublicznianie ogłoszeń o zamówieniach do 30 tys. euro realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL).

 

W celu umożliwienia publikowania ogłoszeń do 30 tys. euro w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, została utworzona specjalnie  przeznaczona do tego celu zakładka na stronie internetowej Politechniki Opolskiej:  http://www.po.opole.pl/index.php?mod=przetargirpo;1

 

Informacje na temat sposobu korzystania z zakładki znajdują się w rozdziale 9 Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej (Załącznik do zarządzenia nr 29/2012 Rektora PO z dnia 27.06. 2012r.).

 

W celu przygotowania dokumentów do publikacji  na stronie www pomocniczo zaleca się korzystanie  z załączników do Zarządzenia Rektora Politechniki Opolskiej nr 62/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Instrukcji postępowania w przypadku realizacji zamówień publicznych do 30.000 euro w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO).

 

Zmienione Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępne są na stronie: http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx