Strona główna

Konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących obsługi systemów antyplagiatowych POWER

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 maja 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe dane na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej NCBiR.

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Kompetencji POWER

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 maja 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Szczegółowe dane na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej NCBiR.

Wytyczne dotyczące programów operacyjnych na lata 2014-2020

W ostatnim czasie Minister Rozwoju Regionalnego podpisał następujące wytyczne dot. polityki spójności na lata 2014-2020:

Dokumenty te można znaleźć również na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/10515=1678

Roczny Plan Działania dla III Osi Priorytetowej POWER

Informujemy, że na stronie NCBiR ukazał się Roczny Plan Działania dla III Osi Priorytetowej PO WER.

W roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwójzostaną ogłoszone konkursy na działania skierowane dla uczelni:

  • Systemy antyplagiatowe  - II kwartał
  • Program Rozwoju Kompetencji - podniesienie kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju dzięki uczestnictwie w certyfikowanych szkoleniach, zajęciach warsztatowych i wizytach studyjnych u pracodawców – II kwartał
  • Studiujesz? Praktykuj! - zwiększenie szans na rynku pracy, poprzez staże zawodowe krajowe i zagraniczne – III kwartał
  • Wsparcie akademickich biur karier - IV kwartał
  • Wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach.

Więcej informacji znajduje się na stronie NCBiR.

 

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejny konkurs z nowej perspektywy UE w Programie Inteligentny Rozwój. Aż 400 mln zł przeznaczonych zostanie dla przedsiębiorców na sfinansowanie nowoczesnych technologii w polskim przemyśle lotniczym. NCBR przewidział na projekty w konkursie 400 mln zł. Dofinansowanie przewidziane jest dla przedsiębiorców aplikujących samodzielnie oraz w konsorcjach przemysłowych. Nabór wniosków potrwa od 18 maja do 17 lipca 2015 roku.

Więcej informacji na stronie NCBiR.

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

W dniu 16 kwietnia 2015 roku ukazał się dokument pod nazwą Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Wytyczne oficjalnie obowiązują od 10 kwietnia 2015 r. i określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Dokument dostępny jest na stronie: 

http://www.power.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf

 

Ostatni nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad

Uprzejmie informujemy o otwarciu ostatniego XV naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska.

 Nabór zostaje ogłoszony od dnia 13.04.2015 i będzie trwał do dnia 24.04.2015r. do godz. 15.00.

 Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w notatce.

 

Konkurs w ramach Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Do konkursu mogą przystąpić:

1) podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r. oraz

2) przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie: od 7 maja do 22 czerwca 2015 r. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie: od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs na realizację projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób w wieku 18 – 35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training). Maksymalny dopuszczalny poziom  dofinansowania  projektu:  97% 

Wnioski będą przyjmowane od 4 maja do 30 czerwca 2015 r. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:funduszeeuropejskie.gov.pl