Strona główna

Konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, dotyczące wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.

 Projekty mogą obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie realizację wysokiej jakości programów stażowych. Poprzez realizację programów stażowych projekty mają służyć realizacji celów PO WER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER.

 Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 14 września 2015 r. do dnia 14 października 2015 r.

 

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Nabory wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie w ramach następujących priorytetów:

- Priorytet II:  Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do  prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw"

- Priorytet II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie” 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

- Priorytet III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

W załączeniu podstawowe informacje o konkursach: Informacja o naborach wniosków w ramach POIR

 

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój na 2015 r.

Informujemy, że udostępniono zaktualizowaną wersję harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Inteligentny Rozwój.

Zmiana w dokumencie polega na przesunięciu terminu pierwszego konkursu dla Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚ. W aktualnym harmonogramie ogłoszenie naboru zostało przesunięte z 1 października 2015 r. na 15 grudnia 2015 r., tym samym uległ zmianie termin samego naboru, tj od 18 stycznia do 18 marca 2016 r. (poprzednio od 3 listopada do 28 grudnia 2015 r.).

Powyższa zmiana terminów wynika z konieczności zakończenia prac nad systemem akredytacji ośrodków innowacji, które będą świadczyły usługi na rzecz MSP w ramach Poddziałania 2.3.1.

Harmonogram dostępny jest w zakładce "Jak skorzystać z Programu".

Szczegółowy opis osi priorytetowych oraz harmonogram naborów projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Informujemy, że 23 lipca 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki zaakceptował i podpisał Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (SzOOP). 

Uszczegółowienie programu zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych działań. Dokument składa się z dwóch części: ogólnej, opisującej zasady horyzontalne obowiązujące we wszystkich działaniach na temat zakresu interwencji oraz podstawowych zasad realizacji programu przedstawianych w formie opisowej, oraz szczegółowego opisu poszczególnych osi priorytetowych i działań/poddziałań, jak również z załączników stanowiących integralną część SzOOP.

Dokument ten został przygotowany na podstawie „Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020", które 30 stycznia 2015 r. wydał Minister Infrastruktury i Rozwoju. Uwzględniając stopień szczegółowości informacji zawartych w uszczegółowieniu, dokument ten stanowi kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów programu na temat możliwości i sposobu realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 znajduje się na stronie: http://www.pois.gov.pl/media/6915/SzOOP_POIS_2015-07-23.pdf

Jednocześnie informujemy, że od 31 lipca 2015 roku obowiązuje harmonogram naborów wniosków projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Dokument prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków dla poszczególnych działań PO IiŚ 2014 - 2020 i dostępny jest na stronie: http://www.pois.gov.pl/media/7188/Harmonogram_konkursow_2015_2015-07-31.pdf.  

 

POWER 4.3 – konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym

Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs  na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) w terminie od 1.09.2015 do 11.09.2015.  Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:  

1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób  o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet,  długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.

3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.

4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.

5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).

6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.

7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia  zawodowego.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się w Serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Uzupełnione FAQ do konkursów nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 oraz nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało nowe, uzupełnione wersje FAQ do ogłoszonych w dniu 20 maja 2015 r. konkursów:

  • nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego,
  • nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

FAQ można pobrać ze strony internetowej http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,3470,uzupelnione-faq-do-konkursow-nr-1prkpower3-12015-oraz-nr-1antppower3-42015.html

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska zatwierdzony

23 czerwca 2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Program odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-czeskiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie wspólnego zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego, poprawy jakości edukacji oraz współpracy instytucji i społeczności.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/program-interreg-v-a-republika-czeska-polska-zatwierdzony/

Nabór wniosków w programie Interreg Europa

Uprzejmie informujemy, że ogłoszono nabór wniosków do programu Interreg Europa. Nabór trwa od 22 czerwca - 31 lipca 2015 roku. Obowiązujące dokumenty, w tym wzór listu poparcia, zostaną opublikowane na stronie programu.

W ramach programu instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie.

Tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.  

Celem programu jest wzmacnianie efektywności polityki spójności poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń między podmiotami regionalnymi w zakresie celów tematycznych.

Pomoc doradcza wspólnego sekreteriatu (w j. angielskim)

Zainteresowanych składaniem wniosków zachęcamy do korzystania z pomocy, doświadczenia i wiedzy ekspertów ze Wspólnego Sekretariatu. Wspólny Sekretariat konsultuje pomysły na projekty za pomocą Project Idea Feedback Form.  

Pisemne konsultacje w ramach 1. naboru wniosków są świadczone przez Wspólny Sekretariat do 3 lipca. 

Informacje w języku polskim

Na stronie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej dostępne są m.in. prezentacje ze spotkań, ulotki, w tym wybrane pojęcia używane w programie Interreg Europa (np. instrument polityki, grupa interesariuszy, status prawny partnera itp.). Wkrótce zostanie zamieszczona także polska wersja językowa podręcznika programu (dokument pomocniczy, o charakterze roboczym).

Prezentacje ze spotkania na temat zasad 1. naboru wniosków

Na stronie http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/o-naborze-w-interreg-europa/  dostępne są prezentacje na temat zasad pierwszego naboru wniosków w programie Interreg Europa.

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój

Został zaktualizowany harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój na 2015 r.

Wprowadzone zmiany obejmują:

  • Doprecyzowanie dat realizacji konkursów wskazanych wcześniej miesiącami lub kwartałami.
  • Przesunięcie ogłoszenia konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z III kwartału na 3 listopada br. oraz przesunięcie planowanego (na IV kwartał br.) zakończenia przedmiotowego konkursu, na dzień 20 stycznia 2016 r.
  • Przesunięcie ogłoszenia konkursu w działaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki z II kwartału br. na grudzień 2015 r. Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie, pierwotnie planowane na III kwartał br., zmieniono na I kwartał 2016 r. Termin zakończenia konkursu planowany na IV kwartał br. został zmieniony na II kwartał 2016 r.
  • W działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora naukiprzesunięto rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie z I kwartału 2016 r. na październik br., a termin zakończenia konkursu z II na I kwartał 2016 r.

Harmonogram dostępny jest w zakładce "Skorzystaj"