Strona główna

FAQ do konkursów nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 oraz nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opublikowało FAQ do ogłoszonych w dniu 20 maja 2015 r. konkursów:

 • - nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego,
 • - nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Dokumenty będą aktualizowane w miarę dalszego przebiegu procedury konkursowej.

Pliki do pobrania

faq_-_antp_08_06_2015.pdffaq_-_antp_08_06_2015.pdf

FAQ - konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015

faq_-_prk_08_06_2015.pdffaq_-_prk_08_06_2015.pdf

FAQ - konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015

1 lipca 2015 r. rusza Baza Konkurencyjności dla beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Zgodnie z komunikatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 1 czerwca 2015 r. od 1 lipca 2015 r. beneficjenci Programu Wiedza Edukacja Rozwoj są zobligowani do stosowania zasady konkurencyjności i publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Czym jest Baza Konkurencyjności?

Baza Konkurencyjności jest portalem internetowym, umożliwiającym upublicznianie ogłoszenia (zapytania ofertowego) w celu zbadania rynku i wyłonienie wykonawcy.

Jaki jest cel Bazy?

Baza ma na celu zapewnienie przejrzystości i szerokiego dostępu do zamówień udzielanych w ramach zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL oraz w Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020 .

Dla kogo Baza Konkurencyjności?

Stosowanie Bazy jest obligatoryjne zarówno dla beneficjentów PO KL jak i PO WER:

 • od 1 stycznia 2015 r. dla beneficjentów PO KL zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (wartość zamówienia od 14 tys. euro netto).
 • od 1 lipca 2015 r. dla beneficjentów PO WER zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020, z zastrzeżeniem o którym mowa w podrozdziale 6.5.3 pkt 7 lit a tiret ii.

Kogo dotyczy zasada konkurencyjności w perspektywie 2014-2020?

Udzielanie zamówień publicznych w ramach projektu następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku:

 • beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (wartość zamówień 50 tys. zł netto – 30 tys. euro netto);
 • beneficjentów nie zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp (od 50 tys. zł netto), a w przypadku zamówień sektorowych o wartości równej lub niższej od kwoty określonej w art. 11 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020.

Jakie korzyści daje upublicznienie zapytania ofertowego poprzez Bazę?

Korzyści dla zamawiających (beneficjentów – publikujących ogłoszenia o zamówieniach):

 • pełniejsze rozeznanie rynku
 • potencjalnie większa liczba ofert

Korzyści dla oferentów (potencjalnych wykonawców zamówień):

 • większa przejrzystość i szerszy dostęp do zamówień
 • oszczędność czasu (zgromadzenie wszystkich ofert w jednym miejscu)

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PDF 160 KB)

Konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących obsługi systemów antyplagiatowych POWER

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 maja 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe dane na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej NCBiR.

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Kompetencji POWER

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 maja 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Szczegółowe dane na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej NCBiR.

Wytyczne dotyczące programów operacyjnych na lata 2014-2020

W ostatnim czasie Minister Rozwoju Regionalnego podpisał następujące wytyczne dot. polityki spójności na lata 2014-2020:

Dokumenty te można znaleźć również na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/10515=1678

Roczny Plan Działania dla III Osi Priorytetowej POWER

Informujemy, że na stronie NCBiR ukazał się Roczny Plan Działania dla III Osi Priorytetowej PO WER.

W roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwójzostaną ogłoszone konkursy na działania skierowane dla uczelni:

 • Systemy antyplagiatowe  - II kwartał
 • Program Rozwoju Kompetencji - podniesienie kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju dzięki uczestnictwie w certyfikowanych szkoleniach, zajęciach warsztatowych i wizytach studyjnych u pracodawców – II kwartał
 • Studiujesz? Praktykuj! - zwiększenie szans na rynku pracy, poprzez staże zawodowe krajowe i zagraniczne – III kwartał
 • Wsparcie akademickich biur karier - IV kwartał
 • Wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach.

Więcej informacji znajduje się na stronie NCBiR.

 

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejny konkurs z nowej perspektywy UE w Programie Inteligentny Rozwój. Aż 400 mln zł przeznaczonych zostanie dla przedsiębiorców na sfinansowanie nowoczesnych technologii w polskim przemyśle lotniczym. NCBR przewidział na projekty w konkursie 400 mln zł. Dofinansowanie przewidziane jest dla przedsiębiorców aplikujących samodzielnie oraz w konsorcjach przemysłowych. Nabór wniosków potrwa od 18 maja do 17 lipca 2015 roku.

Więcej informacji na stronie NCBiR.

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

W dniu 16 kwietnia 2015 roku ukazał się dokument pod nazwą Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Wytyczne oficjalnie obowiązują od 10 kwietnia 2015 r. i określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Dokument dostępny jest na stronie: 

http://www.power.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf

 

Ostatni nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad

Uprzejmie informujemy o otwarciu ostatniego XV naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska.

 Nabór zostaje ogłoszony od dnia 13.04.2015 i będzie trwał do dnia 24.04.2015r. do godz. 15.00.

 Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w notatce.

 

Konkurs w ramach Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Do konkursu mogą przystąpić:

1) podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r. oraz

2) przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie: od 7 maja do 22 czerwca 2015 r. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.