Strona główna

KOMUNIKAT O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA KONKURSU 2.4 PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA

Informujemy, że do końca czerwca br. można złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w obszarze dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego.
W pierwszym konkursie na rzecz tworzenia usług i aplikacji wykorzystujących informacje sektora publicznego, przeznaczone zostanie 20 milionów złotych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.4. „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiła w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w następujących terminach:

I runda - od 3 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r.
II runda - od 9 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Dofinansowanie można otrzymać na:

• wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną;

• rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych.

Utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.

Czytaj więcej...

Granty i stypednia - maj 2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania

Składanie koncepcji projektów i wniosków w programie LIFE

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska  ogłosiła terminy składania koncepcji projektów i wniosków w programie LIFE. 

Program LIFE to jedyny program Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody. Budżet na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek – wynosi 3,46 mld euro dla wszystkich krajów UE.

Czytaj więcej...

Szkolenia dotyczące grantów indywidualnych MSCA IF w programie Horyzont 2020

 Szkolenia przybliżające zasady i warunki udziału w ostatnim w tym roku konkursie w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships odbędą się on-line w następujących terminach:

 07.05.2020 w godzinach 10:00 - 12:00, organizator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Link do rejestracji:
https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/stypendium-indywidualne-msca

11.05.2020 w godzinach 13:00 - 16:00, organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Link do rejestracji:
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-dla-jednostek-zainteresowanych-zaproszeniem-indywidualnych-naukowcow-w-ramach-msca-if

 W imieniu Organizatorów serdecznie zachęcamy do rejestracji i uczestnictwa!

Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. poz. 694) - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/694


AKTUALIZACJA z dnia 20.04.2020r. - Komunikat w sprawie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w związku z wystąpieniem siły wyższej COVID-19

Uprzejmie informujemy o komunikatach,  dotyczących możliwości wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w związku z wystąpieniem siły wyższej COVID-19.

 Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach internetowych:

1. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=6&L=706&tx_news_pi1%5Bnews%5D=62239&cHash=feb54eda9a3bbce5b668a0b5816ef074

Zgodnie z pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 - 2020 możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:

  • d. – ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10;
  • e – ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10.

W związku z tym, iż obecny stan epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 można zakwalifikować jako zdarzenie spełniające przesłanki wystąpienia siły wyższej (tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć), wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie możliwe ze względu na wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia, co uniemożliwia przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem terminów przewidzianych dla zasady konkurencyjności.

2. Wspólnego Sekretariatu Interreg V-A CZ-PL: http://pl.cz-pl.eu/aktualnosci/informacje-dla-polskich-beneficjentow-129

Zgodnie z ww. komunikatem istnieje możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności w zamówieniach, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów. Zamówienie te muszą być jednak niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Zasady szczegółowe dla polskich beneficjentów dotyczące udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności określają wyjątki, pozwalające na niestosowanie procedur, w szczególnych okolicznościach. Wyłączenie to może nastąpić m.in ze względu na:

  • wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów przewidzianych zasadą konkurencyjności,
  • pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów przewidzianych zasadą konkurencyjności.

Obecny stan związany z pandemią wirusa SARS-CoV-2, możemy zidentyfikować jako stan spełniający przesłanki wystąpienia siły wyższej. Tym samym, wyłączenie zasady konkurencyjności będzie możliwe z powyższych względów.

Należy pamiętać, że skorzystanie z tego typu odstępstwa powinno być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku. Zastosowanie wyłączenia na podstawie ww. względów musi zostać uzasadnione.

3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: https://rpo.opolskie.pl/?p=39690

  • Pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej) dotyczące możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień w projektach UE w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19) - POBIERZ
  • Pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej) dotyczące dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie (zasada konkurencyjności) w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19) - POBIERZ

 

Informacja o konkursach w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 31 marca br. zatwierdziło aktualizację harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2020 r.

Poniżej przedstawione zostały informacje na temat ogłoszenia nowych konkursów w PO IR:

1. NCBR przeznacza 200 mln zł na walkę z koronawirusem - Szybka Ścieżka „Koronawirusy”
Nowy harmonogram konkursów poszerza ofertę konkursów ogłaszanych w bieżącym roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1. POIR w związku z sytuacją wywołaną epidemią COVID-19. Celem nowego konkursu będzie wyłonienie do dofinansowania projektów o tematyce dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Konkurs realizowany będzie w Poddziałaniu 1.1.1. Ogłoszenie konkursu nastąpiło 6 kwietnia 2020 roku, a nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 6 maja do 31 grudnia 2020 roku. Alokacja na konkurs wynosi 200 mln zł.
Więcej informacji na stronach: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ncbr-przeznacza-200-mln-zl-na-walke-z-koronawirusem-62201/
oraz https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/

2. Szybka ścieżka - OZE w transporcie – ogłoszenie konkursu nr 4/1.1.1/2020
Konkurs Szybka ścieżka „OZE w transporcie”, skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu odnawialnych źródeł energii
w transporcie. Na konkurs przeznaczone zostało 200 mln PLN. Wnioski można składać od 30 kwietnia do 10 lipca br. Konkurs nie jest podzielony na rundy.
Notatka dotycząca konkursu w załączeniu.
Więcej informacji na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/4-1-1-1-2020/

Poniżej przedstawione zostały informacje na temat przedłużenia terminów już ogłoszonych konkursów w PO IR:

Czytaj więcej...

Nabór wniosków w ramach POWER

Uprzejmie informujemy o konkursie w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 – Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja.

W konkursie można otrzymać dofinansowanie na wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:
- przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,  
- przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,
- propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,
- przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej...

Komunikaty w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną

Uprzejmie informujemy o następujących komunikatach w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną:
- Komunikat dotycący działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS,
- Komunikat dla beneficjentów dotyczący realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-2020 w związku z sytuacją epidemiologiczną,
- Komunikat dotyczący działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z środków UE,
- w przypadku projektów realizowanych w ramach Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska – na stronie www Programu zostały zamieszczone następujące informacje:
1. COVID-19 i jego wpływ na realizację projektów,
oraz
2. Wstępne zalecenia Instytucji Zarządzającej przy ocenie kwalifikowalności wydatków w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

We wszystkich ww. komunikatach znajduje się informacja, że każdy przypadek dotyczący kwalifikowalności wydatków na działania projektowe niezrealizowane w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i możliwych zmian w projekcie, będzie rozpatrywany indywidualnie i w po spełnieniu określonych warunków może być uznany przez Instytucję za działanie siły wyższej.

 

Kontakt z Biurem Projektów Europejskich

Zgodnie z poleceniem Rektora Politechniki Opolskiej w celu przeciwdziałania COVID-19,
od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania pracownicy Biura Projektów Europejskich wykonują pracę zdalną. 

W tym czasie prosimy o kontakt poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 77 449 83 55.

Za powstałe utrudnienia i niedogodności z tym związane przepraszamy.