Strona główna

Nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020

Otwarty został nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020
 

Koncepcje, opracowane w Formularzu koncepcji projektu flagowego, można składać w formie papierowej w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) w terminie do 31 października 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Każda koncepcja musi być opracowana w polskiej i czeskiej wersji językowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.cz-pl.eu/pl/projekty-flagowe.html

Konkurs na Zamawiane kompetencje (staże i praktyki studenckie) 4.1.1 POKL

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w dniu 17 czerwca 2014 r. konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014: na projekty w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni", mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia.

Projekty obejmować mogą wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do prac (w oparciu o najnowsze badania rynku). Nabór stanowi pilotaż Programu Rozwoju Kompetencji, który będzie realizowany w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków programu POWER.

Pogramy rozwojowe uczelni realizowane w ramach niniejszego konkursu obejmują obligatoryjną realizację elementu współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenia zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia.  Konkurs dopuszcza dodatkowo realizację elementu: dostosowania programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, we współpracy z pracodawcami. Każdy z wdrażanych modułów musi służyć wyłącznie realizacji celu określonego jako pozyskanie przez studentów kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy.

Kompetencje jakie będą objęte wsparciem w projekcie zostały wskazane w dokumentacji konkursowej:

 • kompetencje zawodowe,
 • kompetencje interpersonalne,
 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
 • kompetencje analityczne w środowisku nowoczesnych technologii.

Projekty muszą obejmować wyłącznie ostatni lub dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, które kończą się nie później niż 30 września 2015r.

Alokacja na konkurs wynosi 50 000 000 PLN, z zaznaczeniem, iż ostateczna kwota konkursu zależy od dostępności środków.

Wnioski na konkurs przyjmowane będą do 15 lipca 2014 r. (do godz. 16:15).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NCBiR.

Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

2 kwietnia 2014 r. minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zmiany dotyczą przede wszystkim kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem oraz kosztów związanych z angażowaniem personelu projektu.

Zmiany zapisów w zakresie stawek jednostkowych wynikają z konieczności zapewnienia elastyczności stosowania Wytycznych bez potrzeby ich kolejnej modyfikacji, natomiast zmiany w zakresie angażowania personelu wynikają z konieczności uwzględnienia rekomendacji audytów Komisji Europejskiej.

Zmieniona wersja Wytycznych obowiązuje od 1 maja 2014 r.

Zaktualizowane Wytyczne w [pdf] znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.efs.gov.pl

 

Konkurs dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”

Informujemy, że do 4 kwietnia 2014 r. można składać wnioski do VI edycji konkursu dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”. Konkurs skierowany jest do środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych, które w ten sposób chcielibyśmy zaangażować we wspieranie procesu wdrażania Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

Przedmiotem dotacji mogą być projekty o charakterze innowacyjnym, realizowane w następujących formach: badania naukowe lub ekspertyzy oraz prezentacja ich wyników, konferencje (wkład merytoryczny w tym m.in.: wydanie publikacji pokonferencyjnej, zaproszenie prelegentów zagranicznych i krajowych, współpraca z ośrodkami naukowymi, zwiększenie oddziaływania międzynarodowego konferencji, tłumaczenia) publikacje naukowe, w tym elektroniczne, prezentujące efekty badań, ekspertyz, analiz i koncepcji przyczyniające się w znaczący sposób do poprawy wdrażania funduszy europejskich oraz wsparcia rozwoju regionalnego.

Konkurs Dotacji realizowany jest w trzech liniach tematycznych:  „polityka regionalna” „polityka społeczno-gospodarcza”,  „metodologia oraz sposoby planowania, organizacji i realizacji ewaluacji polityki spójności”

Wysokość jednostkowej dotacji nie może przekraczać:

a) badania naukowe oraz prezentacja ich wyników – 80 000 zł.

b) konferencje – 60 000 zł.

c) publikacje naukowe – 30 000 zł.

Dotacje wymienione w pkt a, b, c nie mogą być łączone ze sobą.

Wkład własny oferenta musi stanowić minimum 30% wnioskowanej kwoty dotacji.  Więcej informacji w notatce oraz na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Konkurs w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, dla Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do podniesienia i dostosowania kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Wsparciem objęty może zostać następujący typ projektu:

 1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub      doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników      mikro-, małych i średnich      przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami      przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom      organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: do dnia 30.04.2014 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w notatce oraz  na stronie internetowej http://www.pokl.opole.pl/

 

Konkurs w ramach działania 6.2 PO KL

 Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania wniosków o dofinansowanie do dnia 21.02.2014 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w notatce oraz  na stronie internetowej http://www.pokl.opole.pl/

Konkurs w ramach poddziałania 9.1.2 POKL

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania wniosków:  do dnia 21.03.2014 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w notatce oraz  na stronie internetowej http://www.pokl.opole.pl/

Ruszyła VII edycja ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich"

Dostałeś dotację z Funduszy Europejskich i zrealizowałeś ciekawy projekt, który wpływa na podniesienie atrakcyjności turystycznej Twojego otoczenia? To właśnie czas i szansa, aby pokazać go całej Polsce. Do 17 lutego 2014 r. można zgłaszać najciekawsze przedsięwzięcia, które wezmą udział w kolejnej edycji konkursu "Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich".

W konkursie nagrodzone zostaną najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach:

 • rewitalizacja (np.: obszary      miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),
 • zabytek (np.: obiekty sakralne,      pałace, zamki, historyczne układy urbanistyczne),
 • produkt promocyjny (np.:      wydawnictwo, portal, kampania promocyjna),
 • obiekt turystyczny (np.: hotel,      restauracja, muzeum, centrum kongresowe),
 • turystyka aktywna (np.: ścieżki      rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty      sportowo-rekreacyjne),
 • turystyka transgraniczna i      międzynarodowa (np.: szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt      widokowy, projekt turystyczny oparty na współpracy międzynarodowej i      transgranicznej),
 • miejsce przyjazne dzieciom      (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji      dziecięcej itp.).

Więcej informacji znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs w ramach działania 8.2 POKL

Inofrmujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/2013 w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do zwiększenia transferu wiedzy i wzmocnienia powiązań sfery B+R z przedsiębiorcami, służące rozwojowi gospodarczemu regionu województwa opolskiego.

Wsparciem objęte mogą zostać min. następujące typy projektów:

1. Staże i/lub szkolenia praktyczne dla:

- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych,

- pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach.

2. Tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.

3. Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek

naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

4. Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 30.01.2014r. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: http://www.pokl.opole.pl/

 

Nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów

Informujemy, że planowany jest kolejny nabór wniosków w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska, dziedzina wsparcia 3.3).

Termin składania wniosków: 31 marca 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w notatce oraz  na stronie internetowej www.europradziad.pl