Strona główna

Konkurs w ramach Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Do konkursu mogą przystąpić:

1) podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r. oraz

2) przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie: od 7 maja do 22 czerwca 2015 r. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie: od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs na realizację projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób w wieku 18 – 35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training). Maksymalny dopuszczalny poziom  dofinansowania  projektu:  97% 

Wnioski będą przyjmowane od 4 maja do 30 czerwca 2015 r. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:funduszeeuropejskie.gov.pl

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W dniu 27 marca 2015 roku ukazał się Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania. 

Dokument dostępny jest na stronie http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/

  

Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020.

 Dokument wraz z załącznikami (m.in. Wzorem wniosku o dofinasowanie) dostępny jest na stronie: RPO WO.

 

 

Dostęp do Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych POWER

 Informujemy, że na stronie http://www.power.gov.pl/  dostępny  jest wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W celu napisania wniosku o dofinansowanie projektu należy skorzystać z elektronicznej wersji formularza dostępnej w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych: www.sowa.efs.gov.pl

 Biuro Funduszy Strukturalnych utworzyło w systemie  konto główne Politechniki Opolskiej (jako Wnioskodawcy/Beneficjenta). W tym celu należy zwrócić się do Biura Funduszy Strukturalnych z prośbą o dodanie konta nowego użytkownika. Na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. należy przesłać następujące dane:

  • Imię i nazwisko użytkownika,

  • Adres e-mail (na który zostanie wysłany link aktywacyjny oraz hasło). 

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania ubieganiem się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w dalszym ciągu obowiązuje procedura opisana w ramach zarządzenia JMR nr 29/2012.

 

Informator o możliwościach finansowania projektów Politechniki Opolskiej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przygotowanego przez zespół Biura Funduszy Strukturalnych Informatora o możliwościach finansowania projektów Politechniki Opolskiej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Informator został przygotowany z myślą o pracownikach Politechniki Opolskiej zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Zawiera przegląd najważniejszych z punktu widzenia uczelni instrumentów wsparcia wdrażanych w perspektywie 2014-2020. Celem niniejszego Informatora jest ułatwienie poruszania się po wielu nowych programach operacyjnych.

.

Harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych UE na 2015 rok

Poniżej zamieszczamy następujące harmonogramy naborów wniosków:

Konieczność upubliczniania ogłoszeń o zamówieniach do 30 tys. euro realizowanych w ramach projektów POKL

 

W związku z ukazaniem się na stronie www Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  Komunikatu w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), przypominamy o konieczności upubliczniania ogłoszeń o zamówieniach do 30 tys. euro realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL).

Czytaj więcej...