Strona główna

Konkurs w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, dla Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do podniesienia i dostosowania kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Wsparciem objęty może zostać następujący typ projektu:

 1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub      doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników      mikro-, małych i średnich      przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami      przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom      organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: do dnia 30.04.2014 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w notatce oraz  na stronie internetowej http://www.pokl.opole.pl/

 

Konkurs w ramach działania 6.2 PO KL

 Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania wniosków o dofinansowanie do dnia 21.02.2014 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w notatce oraz  na stronie internetowej http://www.pokl.opole.pl/

Konkurs w ramach poddziałania 9.1.2 POKL

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania wniosków:  do dnia 21.03.2014 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w notatce oraz  na stronie internetowej http://www.pokl.opole.pl/

Ruszyła VII edycja ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich"

Dostałeś dotację z Funduszy Europejskich i zrealizowałeś ciekawy projekt, który wpływa na podniesienie atrakcyjności turystycznej Twojego otoczenia? To właśnie czas i szansa, aby pokazać go całej Polsce. Do 17 lutego 2014 r. można zgłaszać najciekawsze przedsięwzięcia, które wezmą udział w kolejnej edycji konkursu "Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich".

W konkursie nagrodzone zostaną najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach:

 • rewitalizacja (np.: obszary      miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),
 • zabytek (np.: obiekty sakralne,      pałace, zamki, historyczne układy urbanistyczne),
 • produkt promocyjny (np.:      wydawnictwo, portal, kampania promocyjna),
 • obiekt turystyczny (np.: hotel,      restauracja, muzeum, centrum kongresowe),
 • turystyka aktywna (np.: ścieżki      rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty      sportowo-rekreacyjne),
 • turystyka transgraniczna i      międzynarodowa (np.: szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt      widokowy, projekt turystyczny oparty na współpracy międzynarodowej i      transgranicznej),
 • miejsce przyjazne dzieciom      (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji      dziecięcej itp.).

Więcej informacji znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs w ramach działania 8.2 POKL

Inofrmujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/2013 w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do zwiększenia transferu wiedzy i wzmocnienia powiązań sfery B+R z przedsiębiorcami, służące rozwojowi gospodarczemu regionu województwa opolskiego.

Wsparciem objęte mogą zostać min. następujące typy projektów:

1. Staże i/lub szkolenia praktyczne dla:

- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych,

- pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach.

2. Tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.

3. Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek

naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

4. Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 30.01.2014r. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: http://www.pokl.opole.pl/

 

Nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów

Informujemy, że planowany jest kolejny nabór wniosków w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska, dziedzina wsparcia 3.3).

Termin składania wniosków: 31 marca 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w notatce oraz  na stronie internetowej www.europradziad.pl

PO Infrastruktura i Środowisko

PO Infrastruktura i Środowisko jest jednym z programów realizujących Narodową Strategię Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Środki na realizację Programu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności, w połączeniu ze środkami krajowymi (środki budżetu państwa i samorządów terytorialnych) oraz środki własne beneficjenta.
Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Beneficjentami pomocy udzielonej w ramach PO IŚ mogą być m.in.: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędy morskie, uczelnie wyższe. 
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 15 priorytetów:

 • Gospodarka wodno - ściekowa
 • Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 • Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
 • Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
 • Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
 • Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
 • Transport przyjazny środowisku
 • Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
 • Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Kultura i dziedzictwo kulturowe
 • Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
 • Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Pomoc techniczna – Fundusz Spójności

Więcej informacji: www.funduszestrukturalne.gov.pl/...
Informacje nt. priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego: http://www.ncbir.pl/

Europejska Współpraca Terytorialna

 

W okresie programowym 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym promowana będzie w ramach odrębnego, nowego Celu 3 polityki spójności Unii Europejskiej – Europejska Współpraca Terytorialna.
Polityka spójności UE w latach 2007-2013 koncentruje działania na trzech nowych Celach powiązanych z priorytetami strategii lizbońskiej: Cel 1 – konwergencja; Cel 2 – regionalna konkurencyjność i zatrudnienie; Cel 3 – europejska współpraca terytorialna:

 • Nowy element polityki spójności Unii Europejskiej służący wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej.
 • Jest kontynuacją programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004.

W ramach Celu 3 w latach 2007-2013 będą realizowane następujące Programy Współpracy Terytorialnej:

 • PROGRAMY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ (ZASTĄPIĄ INTEREG IIIA ):
  • trzy dwustronne programy na granicy polsko-niemieckiej (z udziałem Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii),
  • Polska – Republika Czeska,
  • Polska – Słowacja,
  • Polska – Litwa,
  • Polska – Szwecja – Dania-Litwa-Niemcy (Południowy Bałtyk)

  Celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych.

 • PROGRAMY WSPÓŁPRACY TRANSNARODOWEJ (ZASTĄPIĄINTERREG III B):

  Ukierunkowane na  integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego.

 • PROGRAMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ (ZASTĄPIĄ INTERREG III C): Obejmująca całe terytorium UE - INTERREG IV C Umożliwiają wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska.

Podstawowe zasady realizowania projektów w ramach EWT: W każdym projekcie w ramach programów współpracy transgranicznej i transnarodowej muszą uczestniczyć partnerzy z co najmniej dwóch krajów, w tym z co najmniej jednego kraju członkowskiego UE. W projekcie współpracy międzyregionalnej muszą uczestniczyć beneficjenci z co najmniej trzech regionów w trzech krajach członkowskich UE lub trzech regionów, z których co najmniej dwa ulokowane są w krajach członkowskich UE (w przypadku projektów z udziałem beneficjenta z kraju spoza UE).
Współpraca w ramach projektu EWT może przyjąć następujące formy:

 • wspólne przygotowanie projektu (zaangażowanie wszystkich partnerów w przygotowanie propozycji projektowej, wspólne planowanie działań),
 • wspólna realizacja (podział ról pomiędzy partnerami, wykonywanie komplementarnych działań),
 • wspólny personel zatrudniony do realizacji projektu (wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych komponentów projektu oraz wszystkich partnerów, wyznaczenie wspólnego koordynatora),
 • wspólne finansowanie (wspólny budżet projektu, podział budżetu na poszczególnych partnerów, odpowiadających przewidzianym dla nich działaniom, realizowanym na rzecz wszystkich uczestników projektu).

Partnerzy realizujący projekt współpracy transgranicznej lub transnarodowej muszą uwzględnić co najmniej dwie spośród wyżej wymienionych form współpracy, natomiast projekt współpracy międzyregionalnej powinien obejmować wszystkie cztery formy.

PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA-RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013

POWT RCz-RP jest kontynuacją Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Cechy - Polska, który był realizowany w latach 2004-2006. Struktury zarządzające Programem pozostają w dalszym ciągu po stronie czeskiej. Jednakże  po stronie polskiej koordynacją Programu zajmować się będzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

CEL PROGRAMU

Ogólnym celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców; przede wszystkim wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, wspólną ochronę bogactwa przyrody, rozwój ruchu turystycznego, tworzenie aktywnego rynku pracy oraz innych dziedzin rozwoju.

PRIORYTETY I DZIAŁANIA

Cel ogólny realizowany będzie w ramach następujących priorytetów: Oś priorytetowa 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń Dziedziny wsparcia: 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej 1.2 Ochrona środowiska 1.3 Profilaktyka zagrożeń
Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Dziedziny wsparcia: 2.1 Rozwój przedsiębiorczości 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedziny wsparcia: 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych 3.3 Fundusz Mikroprojektów
Oś priorytetowa 4. Pomoc techniczna

ZASIĘG TERYTORIALNY

Program obejmuje swym zasięgiem pięć regionów czeskich oraz cztery podregiony na stronie polskiej: jeleniogórsko-wałbrzyski, opolski, rybnicko-jastrzębski, bielsko-bialski oraz powiat pszczyński. Po stronie czeskiej do obszaru wsparcia będą należały: kraj liberecki, královéhradzki, pardubicki,ołomuniecki,morawskośląski. Wspólny budżet Programu na lata 2007-2013 wynosi  blisko 219,5 mln euro. Wsparcie w ramach programu mogą uzyskać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, publiczne podmioty i jednostki organizacyjne powoływane w celu świadczenia usług publicznych, pozarządowe organizacje non-profit.
Każdy projekt musi być realizowany przez przynajmniej dwóch partnerów z Polski i Czech. Program wdrażany jest w oparciu o zasadę Partnera Wiodącego, który odpowiada za finansowe wdrażanie Programu. Umowę o dofinansowanie projektu podpisuje polski lub czeski Partner Wiodący z Instytucją Zarządzającą, która znajduje się po stronie czeskiej.

ZMIANY W STOSUNKU DO INTERREG IIIA CZECHY-POLSKA

 • zwiększenie znaczenia Europejskiej Współpracy Terytorialnej – samodzielny cel europjskiej polityki spójności,
 • zwiększenie dostępnych środków do 219,46 milionów euro,
 • zwiększenie makszmalnej wzsokości dofinansowania do 85 % (czescy beneficjenci mogą dodatkowo wnioskować o 5 % z budżetu państwa),
 • minimalna granica dofinansowania 30 000 euro,
 • zwiększenie znaczenia współpracy transgranicznej,
 • wspólny dwujęzyczny wniosek,
 • budżet i płatności w euro,
 • nowy wniosek internetowy,
 • możliwe działania inwestycyjne w ramach wszystkich osi priorytetowych,
 • rejestracja projektu po spełnieniu kryteriów kwalifikowalności.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 został zatwierdzony przez Komisję  Europejską w dniu 11.12.2007 r., a 19.12.2007 r. Program został przyjęty przez Radę Ministrów.
Podstawowe informacje o Programie i pomoc w poszukiwaniu partnera można uzyskać we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu: Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Wspólny Sekretariat Techniczny, Jeremenkova 40 b, 779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu, RNDr. Karel Schmied, Kierownic WSTtel: +420 587 337 710, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 Konsultacje projektów prowadzą Regionalne Punkty Kontaktowe w Polsce i odpowiednie wydziały w Urzędach Krajskich w Republice Czeskiej. Regionalny Punkt Kontaktowy - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole (adres korespondencyjny, ul. Barlickiego 17 (adres siedziby), Tel: 77 44 04 730, 77 44 04 044 wew. 107 lub 108, Osoba do kontaktu: Przemysław Mazur, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 można znaleźć na stronie  http://www.cz-pl.eu/pl/

Natomiast Uszczegółowienie tego programu można na stronie: http://www.cz-pl.eu/pl/


Więcej informacji ogólnych o programie:

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSNARODOWEJ EUROPA ŚRODKOWA

CEL

Głównym celem programu jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej.

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

Obszar współpracy obejmuje terytorium, bądź części terytorium ośmiu państw członkowskich UE, w tym Polski, oraz przygraniczny obszar zachodniej Ukrainy.

PRIORYTETY I OBSZARY INTERWENCJI

Priorytet 1 – Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Służy poprawie ramowych warunków dla innowacji oraz tworzy możliwości transferu innowacji i jej zastosowania, co w  konsekwencji przyczyni się do rozwój wiedzy. P1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji P1.2 Stworzenie możliwości rozprzestrzeniania i stosowania innowacji P1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy
Priorytet 2 – Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej Służy ulepszeniu współdziałania systemów transportu w obszarze współpracy. Będzie wspierać współpracę w ramach kompleksowej logistyki we wszystkich stosownych obszarach. P2.1 Poprawa sieci połączeń Europy Środkowej P2.2 Rozwój współpracy w dziedzinie logistyki transportu multimodalnego P2.3 Promowanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju P2.4 Technologie informatyczno-komunikacyjne i rozwiązania alternatywne dla zwiększania dostępu
Priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska Kształtuje wysoką jakość środowiska poprzez zarządzanie naturalnymi zasobami oraz dziedzictwem, poprzez redukcję zagrożeń oraz negatywnych, potencjalnych skutków żywiołów, bądź działalności człowieka. Priorytet ten wspierać będzie wykorzystanie źródeł energii odnawialnej oraz wzrost efektywności energetycznej na przestrzeni obszaru współpracy. P3.1 Rozwój środowiska jakości wysokiej poprzez zarządzanie naturalnymi zasobami i dziedzictwem P3.2 Redukcja ryzyka i wpływu zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka P3.3 Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej P3.4 Wspieranie ekologicznych (przyjaznych środowisku) technologii i działań
Priorytet 4 – Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów Promuje policentryczne struktury zaludnienia oraz koncentruje się na skutkach zmian demograficznych i społecznych w rozwoju miejskim i regionalnym. Wykorzystanie zasobów kultury przyczyni się do uatrakcyjnienia miast i regionów. P4.1 Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej P4.2 Uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficzno-społecznych w rozwoju miejskim i regionalnym P4.3 Kapitalizacja zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów
Priorytet 5 - Pomoc techniczna

BUDŻET PROGRAMU

Udział EFRR w Programie wynosi 246 011 074 euro Całkowity budżet Programu wynosi 298 295 837 euro

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Partnerzy pochodzący z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii - 85% Wnioskodawcy pochodzący z Austrii, Niemiec, Włoch - 75 %.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSNARODOWEJ REGION MORZA BAŁTYCKIEGO

Zawiera w sobie również Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa (ang. ENPI- European Neighbourhood and Partnership Instrument).
Program BSR kontynuuje logikę dwóch poprzednich programów transnarodowych - Interreg IIC (1997-1999) i Interreg IIIB (2000-2006), lecz  stanowi nowy etap współpracy transnarodowej na tym obszarze.

CEL

Celem strategicznym programu jest zwiększenie konkurencyjności Regionu Morza Bałtyckiego, jego terytorialnej spójności i zrównoważonego rozwoju poprzez połączenie potencjałów ponad granicami administracyjnymi

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

Uczestniczy w nim 11 krajów: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Niemcy, Polska, Szwecja, Białoruś, Norwegia, Federacja Rosyjska.

PRIORYTETY PROGRAMU

Priorytet 1. Krzewienie innowacyjności w Regionie Morza Bałtyckiego Priorytet 2. Poprawa dostępności zewnętrznej i wewnętrznej Priorytet 3. Zarządzanie Morzem Bałtyckim jako wspólnym zasobem Priorytet 4. Promowanie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów

BUDŻET PROGRAMU

Program BSR będzie finansowany ze środków:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • budżetu Norwegii
 • Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa

W okresie 2007-2013 całkowity budżet EFRR dla programu BSR wynosi 208 mln euro, ponadto środki Norwegii to 6 mln euro. Źródłem finansowania udziału partnerów rosyjskich i białoruskich w projektach realizowanych w ramach programu BSR są środki Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa tj. 22,6 mln euro. Łącznie środki na program BSR w 7 letniej perspektywie wynosić będą ok. 236,6 mln euro.  Wkład strony polskiej w Program na lata 2007-2013  wynosi ok. 47,7 mln euro.

POZIOM WSPÓŁFINANSOWANIA

Ze środków EFRR polscy partnerzy (tak, jak partnerzy z nowych krajów członkowskich) mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wysokość dofinansowania z EFRR dla starych krajów członkowskich wynosi do 75% oraz do 50% w przypadku Norwegii.

[ Do góry ]

PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ INTERREG IV C

Interreg IV C umożliwia współpracę partnerów ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii.

CEL PROGRAMU

Celem programu jest Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk z zakresu promocji, innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska. Ma umożliwić współpracę pomiędzy władzami i podmiotami na szczeblu regionalnym oraz lokalnym w ramach projektów. Wspólne opracowanie koncepcji i narzędzi, wpłynie na poprawę efektywności polityk rozwoju regionalnego i przyczyni się do modernizacji gospodarki.

PRIORYTETY I DZIAŁANIA

Priorytet 1 – Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Ma za zadanie zmniejszyć różnice pomiędzy regionami w Europie poprzez wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionów oraz ustanowienie w określonych obszarach problemowych współpracy pomiędzy regionami bardziej rozwiniętymi i mniej rozwiniętymi. Priorytet ten będzie wspierał projekty współpracy międzyregionalnej, które przyczyniają się m.in. do:

 • Wzmocnienia potencjału regionów w zakresie badań, technologii oraz innowacyjności;
 • Wspierania oraz ułatwiania przedsiębiorczości i rozwoju nowych inicjatyw biznesowych we wszystkich sektorach istotnych dla gospodarek regionalnych, przede wszystkim w tych, które są oparte na wiedzy i innowacyjności;
 • Popularyzacji zastosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez firmy, służby publiczne oraz społeczeństwo, szczególnie na obszarach wiejskich;
 • Usprawnienia regionalnych polityk zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia oraz edukacji;

Priorytet 2 – Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku Celem jest poprawa ochrony środowiska oraz wzmocnienie synergii pomiędzy środowiskiem a gospodarką. Priorytet ten będzie wspierał projekty współpracy międzyregionalnej, które przyczyniają się do:

 • Opracowania planów i metod w celu zapobiegania zagrożeniom naturalnym (głównie pożary, powodzie, pustynnienie, susze, trzęsienia ziemi) i technologicznym oraz radzenia sobie z nimi,
 • Wspierania działań w celu usprawnienia zrównoważonej gospodarki wodnej,
 • Wspierania rozwoju działań na rzecz zrównoważonej gospodarki odpadam, zapobiegania wytwarzaniu odpadów oraz budowy społeczeństwa ekologicznego (odzyskującego surowce wtórne)
 • Wspierania rozwoju działań związanych z różnorodnością biologiczną oraz ochroną dziedzictwa naturalnego, szczególnie na terenach objętych programem NATURA 2000, jak również wspieranie rozwoju działań na rzecz zintegrowanej gospodarki brzegowej.
 • Zwiększania wydajności energetycznej oraz wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, jak również lepszego skoordynowania i zwiększenia wydajności systemów zarządzania energią oraz wspierania zrównoważonego transportu.
 • Zwiększania atrakcyjności terytorium w celu wspierania rozwoju społecznogospodarczego oraz zrównoważonej turystyki poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego i krajobrazu.

INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE

Interreg IV C jest zarządzany przez stronę francuską: najważniejsze Instytucje: Zarządzająca (zarządzanie programem- Konsul Regionu Północnego), Certyfikująca, Audytowa oraz Wspólny Sekretariat Techniczny Lille są ulokowane we Francji. Wnioski o dofinansowanie projektu z EFRR są składane do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Lille we Francji przez tzw. partnera wiodącego, który ponosi odpowiedzialność finansową i prawną za całe przedsięwzięcie. Wnioski są wypełniane w oficjalnym języku programu - języku angielskim.

BUDŻET

Program INTERREG IV C jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity wkład z funduszu EFRR na lata 2007-2013 wynosi 321 mln euro.
Jednocześnie państwa członkowskie zdecydowały o utworzeniu czterech Punktów Informacyjnych: w Lille, Rostocku, Walencji i Katowicach.

Więcej informacji na stronie:

Konkurs w ramach poddz. 4.1.1 PO KL

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że został ogłoszony konkurs otwarty na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Przedmiotem konkursu jest współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększanie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni. Więcej informacji na stronie:  http://www.ncbir.pl

 

Szkolenie „Rozliczanie wynagrodzeń w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL”

Uprzejmie informujmy, iż trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenie pn. „Rozliczanie wynagrodzeń w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL” organizowane w dniu 23 października 2013 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek”  przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7082 .

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.