Strona główna

Konkurs nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w dniu 4 lipca 2013 r. ogłosiło konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mające na celu wsparcie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej.

Nabór wniosków będzie trwał do dnia 4 września 2013 r.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN.

Czytaj więcej...