Strona główna

Międzynarodowy konkurs "Electronic Components and Systems for European Leadership" do dn. 5 maja 2020

Informujemy o otwartym naborze wniosków w międzynarodowym konkursie w ramach wspólnego przedsięwzięcia: „Electronic Components and Systems for European Leadership” - ECSEL.

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: mikro/nanoelektroniki, inteligentnych systemów zintegrowanych, systemów wbudowanych/cyber-fizycznych.

Nabór wniosków wstępnych do I etapu konkursu jest otwarty do dnia 5 maja 2020 r. (godz. 17:00).

Więcej informacji na temat naboru znajduje się w zamieszczonej w linku notatce.

II konkurs programu ERA-NET Co-fund SusCrop do dn. 9 kwietnia 2020

Informujemy o otwartym naborze wniosków w ramach II konkursu programu ERA-NET Co-fund SusCrop skupiający się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa.

Wnioski wstępne są przyjmowane do dnia 9 kwietnia 2020 r. (godz. 13:00).

Więcej informacji na temat naboru znajduje się w zamieszczonej w linku notatce.

Dzień z Horyzontem 2020, 25 marca 2020, on-line

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają na trzecią edycję Dnia z Horyzontem 2020, która odbędzie się 25 marca 2020 r. W tym roku wydarzenie odbędzie się w formie transmisji online.

Dzień z Horyzontem 2020 będzie okazją do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami aplikowania w konkursach w roku 2020. W dalszej części wydarzenia będą Państwo mogli wziąć udział w krótkich równoległych sesjach tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK nt. wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach. Wiosenna edycja Dnia z Horyzontem 2020 będzie poświęcona nowościom związanym z Europejską Radą ds. Innowacji (EIC), a także temu co czeka nas po 2020 roku.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową:

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/iii-dzien-z-horyzontem-2020

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do śledzenia transmisji online, będzie także możliwość zadawania pytań prelegentom.

Agenda Dzień z Horyzontem 2020

Granty i stypendia dla naukowców - marzec 2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania

Działanie 2.4 "Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego" POPC

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.4. „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiła w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.
 
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 4 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
• wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną;
• rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych;
utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.
 

Czytaj więcej...

Granty i stypendia - luty 2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania

Podpisanie porozumienia w sprawie studiów podyplomowych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 4 lutego 2020 r.

 

UMWO porozumienie jokosc powietrza 2020 02 04 0503 Porozumienie podpisane przez rektora Politechniki Opolskiej dr hab. Marcina Lorenca umożliwi złożenie projektu do unijnego programu LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w województwie opolskim". Uczelnia będzie pełniła w projekcie rolę partnera, którego zadaniem będzie opracowanie programu i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla gminnych koordynatorów zajmujących się ochroną powietrza z 42 samorządów województwa opolskiego.

Konkursy 9.1.2 oraz 9.2.2 RPO WO

Informujemy, że Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosiła dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów:

1. W ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, Działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020,
2. W ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020.
 
Notatka dotycząca konkursu 9.1.2 RPO WO - pobierz.
Notatka dotycząca konkursu 9.2.2 RPO WO - pobierz.

Czytaj więcej...

Konkurs w ramach programu ERA NET Co-fund MarTERA - technologie morskie

Informujemy, że w dniu 07.01.2020 r. został otwarty nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich. Szczegółowe informacje na temat niniejszego naboru znajdują się w notatce.

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym POWER

Informujemy, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ogłosił konkurs pod nazwą Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług nr  POWR.02.08.00‐IP.03‐00‐001/20 – na projekty realizowane w ramach Priorytetu II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
 
Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej „Ustawą”), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.

Czytaj więcej...