Strona główna

Konkursy w ramach programu "Badania stosowane" finansowane z funduszy norweskich

23 września 2019 r. ogłoszone zostały nabory do konkursów POLNOR i POLNOR CCS.

POLNOR  2019

Konkurs główny na projekty bilateralne, realizowane przez konsorcjum składające się przynajmniej z jednej polskiej jednostki i jednej norweskiej kwalifikujących się do dofinansowania zgodnie z zasadami programu, przy czym jedna z jednostek musi być prywatnym przedsiębiorstwem.

Obszary tematyczne konkursu:

  • Zdrowie i opieka społeczna
  • Przemysł i technologie informacyjne
  • Transport i klimat
  • Żywność i zasoby naturalne
  • Rozwój społeczny i gospodarczy
  • Pojazdy bezzałogowe

Alokacja: 49 745 454 EUR, z czego: 500 000 – 1 500 000 EUR na projekt

Termin składania wniosków: 12 grudnia 2019, godz. 16:00 CEST

Maksymalna czas trwania projektu: 36 m-cy

Dofinansowanie dla jednostek badawczych: do 100%

Link www do dokumentacji konkursowej:   POLNOR 2019 

Czytaj więcej...

Konkurs TWINNING w programie Horyzont 2020 - nabór wniosków do 14 listopada 2019 r.

Informujemy o naborze w konkursie Unii Europejskiej TWINNING w ramach programu Horyzont 2020. Nabór wniosków potrwa do dnia 14 listopada 2019 r. Celem projektów typu TWINNING jest znaczące wzmocnienie określonej dziedziny badań, stymulowanie doskonałości naukowej i innowacyjnej w rozwijającej się instytucji badawczej poprzez transfer wiedzy i wymianę dobrych praktyk z wiodącymi organizacjami w Europie. Więcej informacji znajduje się w załączonej notatce.

Granty i stypendia - wrzesień 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Czytaj więcej.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura (Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego)

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WO na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura (Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego).
 
Przedmiotem konkursu są  następujące typy projektów:
1. Przebudowa, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa,
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2. Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
3. Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako element uzupełniający projektu.
4. Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia.
5. Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych.
6. Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu.
7. Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji  i usług teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny element projektu.

Czytaj więcej...

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pn. „Silesia pod błękitnym niebem”

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim pn.  „Silesia pod błękitnym niebem”.
 
Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów Działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR. Projekty mają też odpowiadać celom Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Śląskim pn. „Silesia pod błękitnym niebem”, zakładającego wsparcie projektów  w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmuje badania przemysłowe, które wpisują się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad

Informujemy, że trwa IX nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad realizowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej: http://www.europradziad.pl/

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).

Do pobrania: notatka.

Konkursy: 4/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka - Tworzywa sztuczne i 5/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka - Technologie kosmiczne

Informujemy, że NCBiR ogłosiło dwa konkursy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, tj.:
1) konkurs nr 4/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka - Tworzywa sztuczne,
2) konkurs nr 5/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka - Technologie kosmiczne.
 
Celem konkursów jest w szczególności poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.
 
Do konkursów mogą przystąpić m.in. zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.
 
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów z zakresów wymienionych powyżej tj.: tworzywa sztuczne lub technologie kosmiczne, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85, 86 rozporządzenia 651/2014.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Instytucji Pośredniczącej od 2 września do 15 listopada 2019 r. (do godziny 16:00). Konkursy nie są podzielone na rundy.
 
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursach obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
Więcej informacji na temat ww. konkursów znajduje się na stronach NCBiR: Szybka ścieżka - Tworzywa sztuczne lub Szybka ścieżka - Technologie kosmiczne.

Szybka ścieżka – ogłoszenie konkursu nr 6/1.1.1/2019 POIR

Informujemy, że 14 sierpnia 2019 r. został ogłoszony konkurs nr 6/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych w ramach Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 
Celem konkursu jest w szczególności poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.
 
Do konkursu mogą przystąpić m.in. zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.
 
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85, 86 rozporządzenia 651/2014. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. 
 
Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Instytucji Pośredniczącej od 16 września do 16 grudnia 2019 r. (do godziny 16:00).
 
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
W załączeniu notatka dot. przedmiotowego konkursu.
 

Granty i stypendia - sierpień 2019

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

 Do pobrania.

Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane.

Przedmiotem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, w ramach:

1) programów badawczych Unii Europejskiej;

2) innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych.

Program nie ma charakteru konkursu. Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane/