Strona główna

Horyzont 2020 - nowe programy pracy na lata 2018-2020

Uprzejmie informujemy, że 27 października 2017 roku Komisja Europejska ogłosiła nowe programy pracy w obszarach tematycznych unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na lata 2018–2020 oraz programu Euratom na lata 2018-2020 (komunikat prasowy – LINK). W opublikowanych programach pracy zawarte są tematy i daty rozpoczęcia konkursów w ostatnich trzech latach trwania programów.

Programy pracy znajdują się na stronie Komisji Europejskiej – LINK.

Program Horyzont 2020 rozpoczął się w 2014 r. z budżetem blisko 80 mld euro. Na lata 2018-2020 pozostało do zainwestowania w badania i rozwój 30 mld euro. Komisja ogłosiła, że w ciągu najbliższych trzech lat będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań, koncentrując się na mniejszej liczbie kluczowych tematów, takich jak: bezpieczeństwo, zmiany klimatu, czysta energia i gospodarka cyfrowa. Program Horyzont 2020 ma także w większym stopniu stymulować przełomowe innowacje, które trafiają na rynek.

Czytaj więcej...

Ankieta dot. rozwoju kariery naukowej w ramach Projektu NAUKOWIEC

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponował nową ustawę i bardzo wiele zmian w szkolnictwie wyższym oraz w badaniach naukowych. Ważne zmiany obejmą młodych pracowników naukowych, w tym doktorantów i studentów. Dotyczyć będą m.in. struktury studiów, zasad kształcenia i rozwoju kariery zawodowej. Dlatego w ramach Projektu NAUKOWIEC została przygotowana ankieta, do wypełnienia której zachęcamy wszystkich doktorantów, pracowników naukowych oraz studentów i ekspertów z zakresu wspierania rozwoju kariery. Ankieta jest dostępna do 20 listopada br.
Więcej informacji  oraz link do ankiety znajdują się na stronie KPK.

Konkurs ERC - Consolidators Grants

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła konkurs na Consolidators Grants – granty na przełomowe badania we wszystkich dziedzinach naukowych. Konkurs jest adresowany do naukowców mających 7-12-letnie doświadczenie, liczone od momentu uzyskania stopnia naukowego doktora.

Termin zamknięcia konkursu upływa 15 lutego 2018 r.


Więcej informacji można znaleźć na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Konkurs na termomodernizację budynków w ramach POIiŚ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej...

Terminy naborów w programie INTERREG VA Cz-Pl

Uprzejmie informujemy, że znane są już terminy naborów wniosków w 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego INTERREG VA Republika Czeska-Polska:

 • w ramach osi priorytetowej III – Edukacja i kwalifikacje: termin składania propozycji projektowych mija 14.02.2018 r.
 • w ramach osi priorytetowej II – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia : termin składania propozycji projektowych mija 30.06.2018 r.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej http://pl.cz-pl.eu/ogoszenia-o-naborach-wnioskow-i-zatwierdzone-projekty

Do pobrania: Notatka nt. INTERREG

ERC Grants - nowe konkursy

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła dwa nowe konkursy:

 1. ERC Starting Grants są skierowane do naukowców od 2 do 7 lat po uzyskaniu tytułu doktora.
  Finansowanie wynosi 1,5 mln EUR na max 5 lat .
  Dokumenty konkursowe i system składania wniosku są dostępne na stronie https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-stg.html
 2. ERC Synergy Grants są przeznaczone dla grupy  2-4 wybitnych badaczy badaczy.
  Finansowanie w wysokości do 10 mln euro przyznawane jest na okres max 5 lat.
  Dokumenty konkursowe i system składania wniosku są dostępne na stronie https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-syg.html

Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie naboru wniosków w działaniu 3.1 POPC (3 konkurs)

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jako  jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłosiło w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

III Osi priorytetowej POPC – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Czytaj więcej...

Konkurs w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC – Typ II: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki” (3 konkurs)

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3. „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiło w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, Typ II projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”

Czytaj więcej...