Strona główna

Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 – druga edycja konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 sierpnia 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.
 
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.
 

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER)

Informujemy, że od dnia 26 lipca 2017 r. obowiązuje 8. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER).
 
Wprowadzono następujące zmiany:

1. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/ poddziałań

  • Działanie 1.3 – zmieniono zapisy dotyczące grupy docelowej w działaniu 1.3 w trybie konkursowym poprzez wydłużenie okresu na opuszczenie danej placówki do 2 lat. Dodano również nowego potencjalnego beneficjenta jakim może być PFRON.
  • Działanie 2.5 – poprawiono informacje przyporządkowujące typy projektów do trybów wyboru projektów (punkt 13). Do trybu pozakonkursowego dodano typy projektów nr 5 i 10. Poprawiono informacje na temat typu beneficjenta odnośnie typów projektów nr 5 i 10 – w obu przypadkach będzie to MRPiPS.
  • Działanie 2.15 – uspójniono numerację typów operacji z zapisami PO WER.

Czytaj więcej...

Zmiana regulaminów konkursów na Zintegrowane Programy Uczelni: Ścieżka I (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), Ścieżka II (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17), Ścieżka III (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17)

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poinformowało, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. nastąpiła zmiana regulaminów oraz załączników nr 8 do regulaminów konkursów ogłoszonych w dniu 25 maja 2017 r. w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych:

  1. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 w Ścieżce I Zintegrowanych Programów Uczelni
  2. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 w Ścieżce II Zintegrowanych Programów Uczelni
  3. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17 w Ścieżce III Zintegrowanych Programów Uczelni

Zmiany są tożsame dla wszystkich trzech Ścieżek i dotyczą następujących kwestii:  

  • przedłużenia terminu naboru wniosków do 5 października 2017 r do godz. 16:15

Czytaj więcej...

Konkurs na "Przetestowanie 5. poziomu kształcenia na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji”

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs MOTO POWER nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-011/17 w temacie „Przetestowanie 5. poziomu kształcenia na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji” Działanie 4.1 Innowacje społeczne. W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty, składane przez uczelnie wyższe, prowadzące kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego: automatyka, robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji lub inżynieria testowa.

Czytaj więcej...

Konkurs na projekty aplikacyjne w ramach POIR

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Konkurs w ramach poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” to propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania unikalnych, co najmniej w skali kraju rozwiązań technologicznych, przy czym najbardziej premiowane będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły innowację w skali globalnej.

Czytaj więcej...

Konkursy POWER na Zintegrowane Programy Uczelni (Śieżka I, II i III)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 maja 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych następujące konkursy:

1. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 w Ścieżce I Zintegrowanych Programów Uczelni http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz117/

2. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 w Ścieżce II Zintegrowanych Programów Uczelni http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz217/

3. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17 w Ścieżce III Zintegrowanych Programów Uczelni http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz317/

Wnioski w ramach konkursu będą  przyjmowane od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 15 września 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszeń oraz regulaminami konkursów wraz z załącznikami.

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (RANB) - konkurs

logo poir

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” (RANB).

Czytaj więcej...

Konkurs POWER na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej Uczelni

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego (konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17) na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Planowana alokacja na konkurs wynosi 50 000 000,00 PLN.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna. Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej dwóch ze wskazanych poniżej elementów: 

  • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, 
  • umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz zarządzania informacją, 
  • w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym.

W uzasadnionych przypadkach w projekcie można przewidzieć wykorzystanie zagranicznych rozwiązań w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni.

Czytaj więcej...

Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT)

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT).

Czytaj więcej...

Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego (konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17).

Czytaj więcej...