Strona główna

Fundusze norweskie i EOG - konkursy 2019

23 września 2019 zostanie otwarty nabór wniosków w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w programie Badania. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursów i jednocześnie zachęcamy do skorzystania z tej możliwości finansowania współpracy. Do pobrania

 

Pracuj jako ekspert Komisji Europejskiej

Zarejestruj się w bazie ekspertów, aby oceniać składane wnioski oraz realizację projektów finansowanych ze środków unijnych jako ekspert oceniający i przeglądający lub ekspert monitorujący.

Ekspert

  • działa w sferze badawczo-naukowej;
  • posiada wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie i typie ocenianych projektów;
  • zna dobrze język angielski;
  • jest niezależny w ocenie;
  • dodatkowym atutem jest doświadczenie w ocenie międzynarodowych projektów oraz znajomość obszaru przemysłowego.

Zyskujesz

  • unikatowe doświadczenie;
  • możliwość nawiązania cennych kontaktów zawodowych;
  • udział w kształtowaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej;
  • okazję do pogłębienia wiedzy, jak przygotować doskonały wniosek projektowy.

Czytaj więcej...

Konsultacje Komisji Europejskiej nt. programu Horyzont Europa - do dnia 08 września 2019 r.

Komisja Europejska przygotowuje się do wdrożenia programu Horyzont Europa, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021–2027), którego budżet ma wynieść 100 mld euro. W ramach tego procesu rozpoczęły się konsultacje online. Wyrażone opinie pomogą w kształtowaniu kierunku europejskich inwestycji w badania i innowacje w nadchodzących latach i staną się fundamentem dla „Planu strategicznego” programu Horyzont Europa, na którym opierać się będą programy prac i tematy konkursów w ciągu pierwszych czterech lat programu (2021–2024). Proces wspólnego projektowania spowoduje, że ​​program Horyzont Europa będzie ukierunkowany na to, co dla obywateli UE najważniejsze, na poprawę codziennego życia, pomoże też przekształcić duże wyzwania społeczne, takie jak zmiany klimatyczne, w innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Aby odpowiedzieć na pytania, jakie są najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez UE oraz jakie są najważniejsze efekty – naukowe, technologiczne, gospodarcze, społeczne – na które powinny być ukierunkowane wyniki prac B+R+I, Komisja zaprasza do udziału w konsultacjach, które zakończą się dnia 8 września 2019  – link do ankiety:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024

Szacunkowy czas wypełnienia ankiety wynosi 20 min.

Granty i stypendia - lipiec 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania

Konkurs w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 tj.:
1.reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000);
2.tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;
3.budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej;
4.podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;
5.opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej;
6.tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
7.wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.W przypadku realizacji typu projektu określonego powyżej w pkt. 7, objęte projektem działania/kampanie informacyjno – edukacyjne muszą być komplementarne i uzupełniające do działań/kampanii ogólnopolskich, wykazanych w punkcie 3.8 wniosku. Ponadto w ramach ww. typu z finansowania wyłączone są emisje spotów reklamowych w TV.

Czytaj więcej...

Granty na granty - promocja jakości III

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło trzecią edycję programu Granty na Granty. Jego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.
Wsparcie obejmuje wnioski w kilku programach, m.in. Horyzont 2020 i Euratom. Dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów.
W ramach programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie środków finansowych m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie.
Nabór rozpoczął się 10 czerwca 2019 i będzie prowadzony w trybie ciągłym. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej

Granty i stypendia - czerwiec 2019

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania.

 

Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie przepustką do rozwoju kariery naukowej, Gliwice, 11.06.2019 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się dnia 11.06.2019 r. w godzinach 09:00 – 11:00 w sali konferencyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.

Spotkanie poświęcone będzie konkursowi MSCA IF 2019 w programie Horyzont 2020, który daje szansę na długoterminowy wyjazd do zagranicznego ośrodka badawczego lub też na przyjęcie w skład swojego zespołu doświadczonego naukowca z zagranicy.

Czytaj więcej...

Indywidualne stypendia wyjazdowe MSCA IF 2019 w programie Horyzont 2020

11 kwietnia 2019 r. został otwarty konkurs dla doświadczonych naukowców na indywidualne stypendia wyjazdowe w ramach działaniań Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 - MSCA IF 2019. Termin składania wniosków upływa 11 września 2019.

W załączeniu notatka dot. konkursu.

Granty i stypendia - maj 2019

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania