Strona główna

I konkurs programu Era-Net Co-Fund ICT-AGRI-FOOD

Informujemy, że w dniu 18 grudnia 2019 roku został otwarty nabór wniosków na międzynarodowe projekty badawcze w I konkursie Programu Era-Net Co-Fund ICT-AGRI-FOOD. Do pobrania notatka na temat konkursu.

Harmonogram aplikowania w programie Horyzont 2020

Poniżej zamieszczamy Harmonogram konkursów w programie Unii Europejskiej Horyzont 2020, opracowany przez pracowników Biura Projektów Europejskich. 

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z terminami i rodzajami konkursów, co pozwoli lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich.

Do pobrania: Harmonogram aplikowania - Horyzont 2020

Aktualizacja Harmonogramu najistotniejszych dla Uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2020 roku

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany Harmonogram najistotniejszych dla Uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2020 roku, opracowany przez pracowników Biura Projektów Europejskich. 

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z terminami i rodzajami konkursów, co pozwoli lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich.

Do pobrania: Harmonogram

Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Konkurs jest podzielony na cztery rundy trwające:

  1. od 7 lutego do 6 marca 2020 r. (I runda);
  2. od 7 marca do 3 kwietnia 2020 r. (II runda);
  3. od 4 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. (III runda);
  4. od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. (IV runda).

 Instytucja Pośrednicząca (IP) udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

  1. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
  2. eksperymentalne prace rozwojowe.

Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

IP może dofinansować projekt, jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że w ciągu trzech lat od zakończenia jego realizacji wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie).

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursach obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
Notatka dotycząca przedmiotowego konkursu - pobierz.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej: https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34425&L=550

Konkurs nr 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA w ramach PO IR

Informujemy, że NCBiR ogłosił konkurs nr 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Celem konkursu jest m.in. wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów Działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR. Projekty mają też odpowiadać celom Wspólnego Przedsięwzięcia INGA realizowanego we współpracy z PGNiG i GAZ-SYSTEM, zakładającego wsparcie projektów w obszarze gazownictwa.
 
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska finansowania).
 
Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:
1) co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz
2) co najmniej jedna jednostka naukowa.

Czytaj więcej...

Granty i stypendia - styczeń 2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , II oś priorytetowa „E – administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.
 
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie www: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 Do pobrania: notatka dotyczącą przedmiotowego konkursu.

Nabór ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza dwudziestą rundę naboru ekspertek/ekspertów   w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”.
Zaprasza się  specjalistki i specjalistów ze środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do wspierania oceny merytorycznej projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje, doświadczenie i wymagane uprawnienia.
W zależności od powyższego, można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym,   w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.

Więcej informacji na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów bilateralnych

Informujemy, że w dniu 10 grudnia 2019 r. Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił I nabór wniosków o dofinansowanie Projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na kwotę 150 000 euro, tj. 646 702,50 zł.

 Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców upływa 30 września 2020 r., godz. 15:00.

 W załączeniu szczegółowa notatka na temat naboru.

 

KONKURSY ISTOTNE DLA UCZELNI W 2020 ROKU

Poniżej zamieszczamy Harmonogram najistotniejszych dla Uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2020 roku, opracowany przez pracowników Biura Projektów Europejskich. 

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z terminami i rodzajami konkursów, co pozwoli lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich.

Do pobrania: Harmonogram