Strona główna

Konkurs nr 2/4.1.4/2019 - Projekty aplikacyjne PO IR

Informujemy, że NCBiR ogłosił konkurs nr 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR i celów Poddziałania, określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR.
 
W ramach konkursu NCBiR prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które:
1) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
2) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.
 
Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi :
1) co najmniej jedna jednostka naukowa oraz
2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo,
zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...

Granty i stypendia - grudzień 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania.

Konkurs w ramach programu ERA-MIN 2 Joint Call 2019 do 12 marca 2020 r.

W dniu 15 listopada 2019 r. został ogłoszony 3. konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA-MIN 2 Joint Call 2019, który umożliwia finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu surowców mineralnych.

 Zachęcamy do  zapoznanie się z załączoną notatką, zawierającą szczegółowe informacje na temat naboru.

Konkurs 8/1.1.1/2019 Szybka ścieżka - Urządzenia grzewcze PO IR

Informujemy, że NCBiR ogłosił konkurs nr 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka - Urządzenia grzewcze w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów z zakresu niskoemisyjnych technologii grzewczych, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR. W szczególności jest nim poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.
 
Do konkursów mogą przystąpić m.in. zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.
 
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85, 86 rozporządzenia 651/2014. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Instytucji Pośredniczącej od 9 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. (do godz. 16.00). Konkurs nie jest podzielony na rundy. 

Czytaj więcej...

Konkurs 4/1.2/2019 – GAMEINN-IV

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 4/1.2/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: GAMEINN.

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR, celów działania, określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR, jak również w największym stopniu odpowiadają celom i potrzebom sformułowanym w Agendzie Badawczej programu sektorowego GAMEINN.

W ramach konkursu IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które:

  1. obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
  2. mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe (wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na ich realizację nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).

Zakres tematyczny – sektor gier wideo.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-1-2-2019/

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).

Notatka dotycząca przedmiotowego konkursu - pobierz.

IV Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1

W ramach konkursu Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o maksymalnej wartości dofinansowania 100 tys. EURO.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,2629 zł.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW: 12.12.2019 r. – 19.12.2019 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w ww. terminie. Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://rpo.opolskie.pl/?p=37193

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).

Notatka dotycząca przedmiotowego konkursu - pobierz.

IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1

W ramach konkursu Wnioskodawcy zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,2629 zł.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 09.12.2019 r. – 16.12.2019 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w ww. terminie. Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://rpo.opolskie.pl/?p=37081

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).

Notatka dotycząca przedmiotowego konkursu - pobierz.

Spotkanie informacyjne dot. programu Horyzont 2020, Opole dn. 27.11.2019

Biuro Projektów Europejskich Politechniki Opolskiej zaprasza na spotkanie informacyjne, w trakcie którego dowiedzą się Państwo:

Co oferuje nowy portal Komisji Europejskiej Funding and Tender Opportunities?

Jak zostać ekspertem oceniającym międzynarodowe wnioski projektowe i czy to się opłaca?

Gdzie na portalu znaleźć partnerów do swojego projektu?

Kiedy składać wnioski na finansowanie badań w projektach międzynarodowych?


• Prowadzący:   Anna Łukaszkiewicz-Kierat i Agnieszka Wyżgolik – specjalistki z Regionalnego Punktu Kontaktowego Politechniki Śląskiej.
• Termin:           29 listopada 2019 (piątek), godz. 10.00-12.00
• Miejsce:          Sala Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki nr 101, bud. 4, ul. Prószkowska 76, Opole.

 Prosimy o zgłoszenia drogą maliową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 77  449 8867 do dnia 27 listopada 2019.

Granty i stypendia - listopad 2019

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania.

Nabór wniosków w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe w programie Horyzont 2020 do 22.01.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków dla 43 tematów konkursowych zaplanowanych na 2020 rok  w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka w ramach programu Horyzont 2020.

Termin zamknięcia naboru wniosków do tematów jednoetapowych oraz pierwszego etapu tematów dwuetapowych upływa 22 stycznia 2020 r.

Więcej informacji znajduje się w notatce na temat naboru.