Strona główna

Terminy naborów w programie INTERREG VA Cz-Pl

Uprzejmie informujemy, że znane są już terminy naborów wniosków w 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego INTERREG VA Republika Czeska-Polska:

 • w ramach osi priorytetowej III – Edukacja i kwalifikacje: termin składania propozycji projektowych mija 14.02.2018 r.
 • w ramach osi priorytetowej II – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia : termin składania propozycji projektowych mija 30.06.2018 r.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej http://pl.cz-pl.eu/ogoszenia-o-naborach-wnioskow-i-zatwierdzone-projekty

Do pobrania: Notatka nt. INTERREG

ERC Grants - nowe konkursy

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła dwa nowe konkursy:

 1. ERC Starting Grants są skierowane do naukowców od 2 do 7 lat po uzyskaniu tytułu doktora.
  Finansowanie wynosi 1,5 mln EUR na max 5 lat .
  Dokumenty konkursowe i system składania wniosku są dostępne na stronie https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-stg.html
 2. ERC Synergy Grants są przeznaczone dla grupy  2-4 wybitnych badaczy badaczy.
  Finansowanie w wysokości do 10 mln euro przyznawane jest na okres max 5 lat.
  Dokumenty konkursowe i system składania wniosku są dostępne na stronie https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-syg.html

Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie naboru wniosków w działaniu 3.1 POPC (3 konkurs)

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jako  jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłosiło w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

III Osi priorytetowej POPC – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Czytaj więcej...

Konkurs w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC – Typ II: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki” (3 konkurs)

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3. „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiło w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, Typ II projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”

Czytaj więcej...

Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 – druga edycja konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 sierpnia 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.
 
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.
 

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER)

Informujemy, że od dnia 26 lipca 2017 r. obowiązuje 8. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER).
 
Wprowadzono następujące zmiany:

1. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/ poddziałań

 • Działanie 1.3 – zmieniono zapisy dotyczące grupy docelowej w działaniu 1.3 w trybie konkursowym poprzez wydłużenie okresu na opuszczenie danej placówki do 2 lat. Dodano również nowego potencjalnego beneficjenta jakim może być PFRON.
 • Działanie 2.5 – poprawiono informacje przyporządkowujące typy projektów do trybów wyboru projektów (punkt 13). Do trybu pozakonkursowego dodano typy projektów nr 5 i 10. Poprawiono informacje na temat typu beneficjenta odnośnie typów projektów nr 5 i 10 – w obu przypadkach będzie to MRPiPS.
 • Działanie 2.15 – uspójniono numerację typów operacji z zapisami PO WER.

Czytaj więcej...

Zmiana regulaminów konkursów na Zintegrowane Programy Uczelni: Ścieżka I (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), Ścieżka II (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17), Ścieżka III (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17)

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poinformowało, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. nastąpiła zmiana regulaminów oraz załączników nr 8 do regulaminów konkursów ogłoszonych w dniu 25 maja 2017 r. w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych:

 1. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 w Ścieżce I Zintegrowanych Programów Uczelni
 2. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 w Ścieżce II Zintegrowanych Programów Uczelni
 3. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17 w Ścieżce III Zintegrowanych Programów Uczelni

Zmiany są tożsame dla wszystkich trzech Ścieżek i dotyczą następujących kwestii:  

 • przedłużenia terminu naboru wniosków do 5 października 2017 r do godz. 16:15

Czytaj więcej...

Konkurs na "Przetestowanie 5. poziomu kształcenia na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji”

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs MOTO POWER nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-011/17 w temacie „Przetestowanie 5. poziomu kształcenia na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji” Działanie 4.1 Innowacje społeczne. W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty, składane przez uczelnie wyższe, prowadzące kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego: automatyka, robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji lub inżynieria testowa.

Czytaj więcej...