Strona główna

Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków obejmuje działania podnoszące kompetencje dydaktyczne  kadr uczelni w zakresie: - innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking), - umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi  bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, - w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym, - zarządzania informacją.

Termin naboru: od 1 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r.

 

Czytaj więcej...

Konkurs na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 POWER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  konkurs nr  4/SK2.0/POWER/3.1/2016. Konkurs obejmuje projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.  

Czytaj więcej...

Konkurs na "Regionalne agendy naukowo-badawcze"

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie  4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Nabór wniosków obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw.

Czytaj więcej...

Konkurs na Międzynarodowe Programy Kształcenia POWER

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego POWER. Konkurs dotyczy poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków w ramach Funduszu Mikroprojektów

Informujemy, że Euroregion Pradziad jako Zarządzający Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska ogłasza  z dniem 12.04.2016 ciągły nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla wnioskodawców Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

Informujemy, że Regionalny Punktu Kontaktowy w Opolu we współpracy z Biurem Euroregionu Pradziad w Prudniku organizuje konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Szkolenie odbędzie się 20 kwietnia br. od godziny 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, sala konferencyjna Orła Białego na Ostrówku.Celem szkolenia jest przedstawienie zasad oraz możliwości realizacji projektów we współpracy  z partnerami czeskimi w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Więcej informacji na stronie: http://ewt.opolskie.pl/

Konkurs na Program Rozwoju Kompetencji

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w  ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 na Program Rozwoju Kompetencji.

Czytaj więcej...

Konkurs na Nowe Programy Kształcenia

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  ogłosiło  konkurs  na Nowe Programy Kształcenia w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju).
Konkurs dotyczy  realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:
a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Czytaj więcej...