Strona główna

Konkurs 3/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych”

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Lubelskim pn. „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych”, 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 Wnioski składać można wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego od 15 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. (do godz. 16:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:

1) od 15 listopada do 16 grudnia 2019 r.,

2) od 17 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: http://www.poir.gov.pl/nabory/1-67/

Więcej informacji w notatce.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).

Konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
Celem konkursu Szybka ścieżka „Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska”,  jest wyłonienie do dofinansowania projektów z zakresu innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR  w szczególności jest nim poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

Czytaj więcej...

Szkolimy się z funduszy europejskich

Informujemy, że w dniu 22.10.2019 roku odbyło się zamknięte szkolenie pod nazwą: „Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany obowiązujące od 09.09.2019 r.”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Biuro Projektów Europejskich a poprowadziła je Pani Ingrid Szrajer - Ekspertka Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting. 

   
Trenerka jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz w ramach RPO 2014-2020. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Uczelni bezpośrednio zaangażowani w realizację i rozliczanie projektów UE. 73114477 497480764436815 8672359163348647936 n    
 71949218 439961599984994 2312339263213010944 n Celem spotkania była aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w wytycznych kwalifikowalności projektów realizowanych przez Uczelnię w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020.
Szkolenie poprowadzone było w formie interaktywnych warsztatów, podczas których wykorzystano różnorodne metody szkoleniowe: prezentację multimedialną, analizę przypadków, ćwiczenia, dyskusję oraz indywidualne konsultacje.
Szkolenie spotkało się z bardzo przychylnym odbiorem przez wszystkie uczestniczki.
   

73177917 2445363465675388 4091948323676618752 n 
   
       

Granty i stypendia - październik 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania

KONKURS nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.

Konkurs jest zamknięty i nie jest prowadzony w rundach.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 28.10.2019 r. (godz. 8:15) – 28.11.2019 r. (godz. 14:00).

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS: Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 80 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 77 600 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%, wkład własny 3%. Jednocześnie, maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28% wartości projektu.

Szczegółowe informacje TUTAJ

 

Konkursy w ramach programu "Badania stosowane" finansowane z funduszy norweskich

23 września 2019 r. ogłoszone zostały nabory do konkursów POLNOR i POLNOR CCS.

POLNOR  2019

Konkurs główny na projekty bilateralne, realizowane przez konsorcjum składające się przynajmniej z jednej polskiej jednostki i jednej norweskiej kwalifikujących się do dofinansowania zgodnie z zasadami programu, przy czym jedna z jednostek musi być prywatnym przedsiębiorstwem.

Obszary tematyczne konkursu:

  • Zdrowie i opieka społeczna
  • Przemysł i technologie informacyjne
  • Transport i klimat
  • Żywność i zasoby naturalne
  • Rozwój społeczny i gospodarczy
  • Pojazdy bezzałogowe

Alokacja: 49 745 454 EUR, z czego: 500 000 – 1 500 000 EUR na projekt

Termin składania wniosków: 12 grudnia 2019, godz. 16:00 CEST

Maksymalna czas trwania projektu: 36 m-cy

Dofinansowanie dla jednostek badawczych: do 100%

Link www do dokumentacji konkursowej:   POLNOR 2019 

Czytaj więcej...

Konkurs TWINNING w programie Horyzont 2020 - nabór wniosków do 14 listopada 2019 r.

Informujemy o naborze w konkursie Unii Europejskiej TWINNING w ramach programu Horyzont 2020. Nabór wniosków potrwa do dnia 14 listopada 2019 r. Celem projektów typu TWINNING jest znaczące wzmocnienie określonej dziedziny badań, stymulowanie doskonałości naukowej i innowacyjnej w rozwijającej się instytucji badawczej poprzez transfer wiedzy i wymianę dobrych praktyk z wiodącymi organizacjami w Europie. Więcej informacji znajduje się w załączonej notatce.

Granty i stypendia - wrzesień 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Czytaj więcej.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura (Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego)

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WO na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura (Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego).
 
Przedmiotem konkursu są  następujące typy projektów:
1. Przebudowa, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa,
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2. Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
3. Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako element uzupełniający projektu.
4. Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia.
5. Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych.
6. Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu.
7. Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji  i usług teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny element projektu.

Czytaj więcej...

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pn. „Silesia pod błękitnym niebem”

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim pn.  „Silesia pod błękitnym niebem”.
 
Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów Działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR. Projekty mają też odpowiadać celom Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Śląskim pn. „Silesia pod błękitnym niebem”, zakładającego wsparcie projektów  w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmuje badania przemysłowe, które wpisują się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia.

Czytaj więcej...