Strona główna

Szkolenie „Umiędzynarodowienie jednostki i dodatkowe środki na badania, czyli jak pozyskać stypendystę?”

RPK Politechnika Śląska  zaprasza serdecznie na spotkanie informacyjne pt. „Umiędzynarodowienie jednostki i dodatkowe środki na badania, czyli jak pozyskać stypendystę?”,  które odbędzie się 10.05.2018 r. w godzinach 10:00 - 12.00 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, ul. Banacha 7, Gliwice.

Czytaj więcej...

Konkurs "Projekty aplikacyjne" w ramach POIR

NCBiR ogłosiło konkurs w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Regulamin konkursu nie wskazuje konkretnego obszaru badawczego, zatem o granty mogą starać się przedstawiciele różnych dziedzin gospodarki. Niezbędne jest jednak, aby projekty wpisywały się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.   Aktualny konkurs jest już ostatnim w ramach Poddziałania 4.1.4 POIR.

Czytaj więcej...

Konkurs „Trzecia Misja Uczelni” w ramach POWER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2018 r. (godz. 14:00).

Czytaj więcej...

Konkurs w ramach działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosiło III nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji.

Czytaj więcej...

Konkurs w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego RPO WO 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił III nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

Czytaj więcej...

Szkolenie dot. konkursu RANB (Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze) POIR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1/4.1.2/2018 w ramach  Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” PO IR.   Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych Wnioskodawców z podstawowymi warunkami realizacji projektów w ramach ww. konkursu.   Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w Warszawie (Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa, sala Baltic 1).

Dodatkowo spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NCBiR.

Nabór wniosków w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG VA Cz-Pl

Trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Ostateczny termin składania wniosków do VI naboru upływa 18 czerwca 2018 r.

Euroregion Pradziad skoncentrował środki do realizacji projektów w ramach Osi priorytetowych 2 i 4.

Czytaj więcej...

Granty na granty - promocja jakości II

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program "Granty na granty - promocja jakości II", wspierający polskie jednostki naukowe i uczelnie, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.

Finansowanie obejmuje:

  • refundację kosztów – związanych z przygotowaniem albo uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego – poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC), albo kosztów, dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe; 
  • przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowania albo uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego.

Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od typu wnioskodawcy i została określona w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Nabór wniosków trwa od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r.

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).
Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 1 marca do 4 kwietnia 2018 r., do godz. 16:30.
Szczegółowe infrmacje są dostępne na stronie internetowej NCBiR.