Strona główna

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad

Informujemy, że trwa IX nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad realizowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej: http://www.europradziad.pl/

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).

Do pobrania: notatka.

Konkursy: 4/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka - Tworzywa sztuczne i 5/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka - Technologie kosmiczne

Informujemy, że NCBiR ogłosiło dwa konkursy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, tj.:
1) konkurs nr 4/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka - Tworzywa sztuczne,
2) konkurs nr 5/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka - Technologie kosmiczne.
 
Celem konkursów jest w szczególności poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.
 
Do konkursów mogą przystąpić m.in. zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.
 
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów z zakresów wymienionych powyżej tj.: tworzywa sztuczne lub technologie kosmiczne, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85, 86 rozporządzenia 651/2014.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Instytucji Pośredniczącej od 2 września do 15 listopada 2019 r. (do godziny 16:00). Konkursy nie są podzielone na rundy.
 
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursach obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
Więcej informacji na temat ww. konkursów znajduje się na stronach NCBiR: Szybka ścieżka - Tworzywa sztuczne lub Szybka ścieżka - Technologie kosmiczne.

Szybka ścieżka – ogłoszenie konkursu nr 6/1.1.1/2019 POIR

Informujemy, że 14 sierpnia 2019 r. został ogłoszony konkurs nr 6/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych w ramach Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 
Celem konkursu jest w szczególności poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.
 
Do konkursu mogą przystąpić m.in. zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.
 
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85, 86 rozporządzenia 651/2014. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. 
 
Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Instytucji Pośredniczącej od 16 września do 16 grudnia 2019 r. (do godziny 16:00).
 
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
W załączeniu notatka dot. przedmiotowego konkursu.
 

Granty i stypendia - sierpień 2019

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

 Do pobrania.

Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane.

Przedmiotem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, w ramach:

1) programów badawczych Unii Europejskiej;

2) innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych.

Program nie ma charakteru konkursu. Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane/

Fundusze norweskie i EOG - konkursy 2019

23 września 2019 zostanie otwarty nabór wniosków w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w programie Badania. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursów i jednocześnie zachęcamy do skorzystania z tej możliwości finansowania współpracy. Do pobrania

 

Pracuj jako ekspert Komisji Europejskiej

Zarejestruj się w bazie ekspertów, aby oceniać składane wnioski oraz realizację projektów finansowanych ze środków unijnych jako ekspert oceniający i przeglądający lub ekspert monitorujący.

Ekspert

  • działa w sferze badawczo-naukowej;
  • posiada wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie i typie ocenianych projektów;
  • zna dobrze język angielski;
  • jest niezależny w ocenie;
  • dodatkowym atutem jest doświadczenie w ocenie międzynarodowych projektów oraz znajomość obszaru przemysłowego.

Zyskujesz

  • unikatowe doświadczenie;
  • możliwość nawiązania cennych kontaktów zawodowych;
  • udział w kształtowaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej;
  • okazję do pogłębienia wiedzy, jak przygotować doskonały wniosek projektowy.

Czytaj więcej...

Konsultacje Komisji Europejskiej nt. programu Horyzont Europa - do dnia 08 września 2019 r.

Komisja Europejska przygotowuje się do wdrożenia programu Horyzont Europa, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021–2027), którego budżet ma wynieść 100 mld euro. W ramach tego procesu rozpoczęły się konsultacje online. Wyrażone opinie pomogą w kształtowaniu kierunku europejskich inwestycji w badania i innowacje w nadchodzących latach i staną się fundamentem dla „Planu strategicznego” programu Horyzont Europa, na którym opierać się będą programy prac i tematy konkursów w ciągu pierwszych czterech lat programu (2021–2024). Proces wspólnego projektowania spowoduje, że ​​program Horyzont Europa będzie ukierunkowany na to, co dla obywateli UE najważniejsze, na poprawę codziennego życia, pomoże też przekształcić duże wyzwania społeczne, takie jak zmiany klimatyczne, w innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Aby odpowiedzieć na pytania, jakie są najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez UE oraz jakie są najważniejsze efekty – naukowe, technologiczne, gospodarcze, społeczne – na które powinny być ukierunkowane wyniki prac B+R+I, Komisja zaprasza do udziału w konsultacjach, które zakończą się dnia 8 września 2019  – link do ankiety:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024

Szacunkowy czas wypełnienia ankiety wynosi 20 min.

Granty i stypendia - lipiec 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania

Konkurs w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 tj.:
1.reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000);
2.tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;
3.budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej;
4.podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;
5.opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej;
6.tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
7.wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.W przypadku realizacji typu projektu określonego powyżej w pkt. 7, objęte projektem działania/kampanie informacyjno – edukacyjne muszą być komplementarne i uzupełniające do działań/kampanii ogólnopolskich, wykazanych w punkcie 3.8 wniosku. Ponadto w ramach ww. typu z finansowania wyłączone są emisje spotów reklamowych w TV.

Czytaj więcej...