Strona główna

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka MSP

ncbir

Od 1 marca do 30 czerwca 2017r. trwa nabór do projektów realizowanych przez NCBiR z Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO IR 2017, tzw. „szybka ścieżka”, w których to projektach Politechnika Opolska może występować w roli podwykonawcy wybranego przez przedsiębiorstwo w zapytaniu ofertowym. 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie NCBiR.

Konkurs w ramach RPO WO 2014-2020 działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Opole.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania tj.: realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych) wynikających z Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt, który został ujęty w pozytywnie zweryfikowanym przez IZ RPO WO 2014-2020 Lokalnym Programie Rewitalizacji Opola do 2023 roku.

Czytaj więcej...

Konkurs w ramach Programu Studiujesz? Praktykuj! - Działanie 3.1 PO WER

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Programu Studiujesz? Praktykuj! (Działanie 3.1) Konkurs na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych  dla studentów.
Celem programu stażowego musi być zapewnienie realizacji stażu w sposób gwarantujący pozyskanie przez stażystę odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie stażu.

Czytaj więcej...

Roczny Plan Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na rok 2017

Informujemy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju -  Instytucji Pośredniczącej dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ukazał się Roczny Plan Działania na rok 2017.

Szczegółowe informacje nt. każdego z konkursów zawarte są w Planie Działania  dostępnym na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania aplikowaniem o środki w ramach konkursu obowiązuje procedura określona w Zarządzeniu Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej.

Do pobrania: informacja nt. planowanych konkursów.

 

Szansa na międzynarodową współpracę na linii nauka-biznes w ramach konkursu RISE (Horyzont 2020)

Horyzont2020

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu Research and Innovation Staff Exchange w ramach akcji Marie Skłodowskiej-Curie w programie H2020. Projekty zakładają wymianę pracowników naukowych, ale też kadry zarządzającej, administracyjnej i technicznej zajmującej się badaniami i innowacjami. Są to osoby pracujące w różnych krajach i sektorach, a ich wymiana ma na celu transfer wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi, a także wkład w rozwój innowacji i zaawansowania poziomu badań prowadzonych na szczeblu europejskim oraz umożliwienie rozwoju indywidualnej kariery uczestniczących pracowników.
Projekt może trwać maksymalnie 4 lata a do jego realizacji zaangażowane powinno być konsorcjum składające się z minimum 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020). RISE bazuje na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Obok działań badawczych i innowacyjnych powinna znaleźć się także organizacja szkoleń i konferencji otwartych na zewnątrz. Informujemy, że 5 kwietnia 2017 r. upływa termin składania wniosków.

UWAGA!
10 lutego 2017 r. na Politechnice Śląskiej odbędzie się szkolenie z zakresu przygotowywania aplikacji do konkursu, które poprowadzi Pani Renata Downar-Zapolska, kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE działającego przy Politechnice Gdańskiej. Szczegóły na szkolenia na stronie RPK.

Szansa na międzynarodową współpracę na linii nauka-biznes w ramach konkursu RISE (Horyzont 2020)

Horyzont2020

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu Research and Innovation Staff Exchange w ramach akcji Marie Skłodowskiej-Curie w programie H2020. Projekty zakładają wymianę pracowników naukowych, ale też kadry zarządzającej, administracyjnej i technicznej zajmującej się badaniami i innowacjami. Są to osoby pracujące w różnych krajach i sektorach, a ich wymiana ma na celu transfer wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi, a także wkład w rozwój innowacji i zaawansowania poziomu badań prowadzonych na szczeblu europejskim oraz umożliwienie rozwoju indywidualnej kariery uczestniczących pracowników.
Projekt może trwać maksymalnie 4 lata a do jego realizacji zaangażowane powinno być konsorcjum składające się z minimum 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020). RISE bazuje na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Obok działań badawczych i innowacyjnych powinna znaleźć się także organizacja szkoleń i konferencji otwartych na zewnątrz. Informujemy, że 5 kwietnia 2017 r. upływa termin składania wniosków.

UWAGA!
10 lutego 2017 r. na Politechnice Śląskiej odbędzie się szkolenie z zakresu przygotowywania aplikacji do konkursu, które poprowadzi Pani Renata Downar-Zapolska, kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE działającego przy Politechnice Gdańskiej. Szczegóły na szkolenia na stronie RPK.

Konkurs na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza Konkurs w ramach działania 3.2 Studia doktoranckie na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.  Wnioskodawca musi mieć co najmniej kategorię A, przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej. Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

  • interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  • międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
  • programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość   transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Czytaj więcej...

Harmonogram konkursów w 2017 roku

Poniżej zamieszczamy harmonogram najistotniejszych dla Uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2017 roku.  Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z terminami i rodzajami konkursów, co pozwoli lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich.

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie oraz ewentualnych pytań, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Zarządzania Projektami (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Do pobrania: Harmonogram konkursów istotnych dla uczelni w 2017 roku

Szczegółowe harmonogramy naborów wniosków dla wszystkich programów operacyjnych można znaleźć na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2017-rok/

Nabór projektów w ramach 3 osi priorytetowej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Informujemy, że ogłaszono nabory projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W ramach osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje termin złożenia propozycji projektowej mija 01.04. 2017 r. natomiast wniosku projektowego 15.06.2017 r.  W ramach osi 3 wspierane będą następujące rodzaje działań:

1. Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia

2. Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy

3. Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty.

Minimalna wysokość dofinansowania EFRR: 40 000,01 EUR

Alokacja w ramach naboru: 6 705 882,35 EUR

Minimalny wkład własny: 15%

Więcej informacji na stronie: http://www.cz-pl.eu/ gdzie również zamieszczono zatwierdzony harmonogram naborów wniosków dla osi priorytetowych 1-4.