Strona główna

Konkurs na projekty aplikacyjne w ramach POIR

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Konkurs w ramach poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” to propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania unikalnych, co najmniej w skali kraju rozwiązań technologicznych, przy czym najbardziej premiowane będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły innowację w skali globalnej.

Czytaj więcej...

Konkursy POWER na Zintegrowane Programy Uczelni (Śieżka I, II i III)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 maja 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych następujące konkursy:

1. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 w Ścieżce I Zintegrowanych Programów Uczelni http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz117/

2. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 w Ścieżce II Zintegrowanych Programów Uczelni http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz217/

3. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17 w Ścieżce III Zintegrowanych Programów Uczelni http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz317/

Wnioski w ramach konkursu będą  przyjmowane od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 15 września 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszeń oraz regulaminami konkursów wraz z załącznikami.

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (RANB) - konkurs

logo poir

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” (RANB).

Czytaj więcej...

Konkurs POWER na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej Uczelni

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego (konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17) na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Planowana alokacja na konkurs wynosi 50 000 000,00 PLN.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna. Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej dwóch ze wskazanych poniżej elementów: 

  • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, 
  • umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz zarządzania informacją, 
  • w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym.

W uzasadnionych przypadkach w projekcie można przewidzieć wykorzystanie zagranicznych rozwiązań w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni.

Czytaj więcej...

Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT)

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT).

Czytaj więcej...

Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego (konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17).

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”

logo power mnisw

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazałą się informacja o zaproszeniu do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi  z najlepszych! 2.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi  z najlepszych! 2.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka MSP

ncbir

Od 1 marca do 30 czerwca 2017r. trwa nabór do projektów realizowanych przez NCBiR z Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO IR 2017, tzw. „szybka ścieżka”, w których to projektach Politechnika Opolska może występować w roli podwykonawcy wybranego przez przedsiębiorstwo w zapytaniu ofertowym. 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie NCBiR.

Konkurs w ramach RPO WO 2014-2020 działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Opole.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania tj.: realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych) wynikających z Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt, który został ujęty w pozytywnie zweryfikowanym przez IZ RPO WO 2014-2020 Lokalnym Programie Rewitalizacji Opola do 2023 roku.

Czytaj więcej...