Strona główna

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Informujemy, że  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera trzecią rundę naboru kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”.

Eksperci będą wspierać ocenę merytoryczną projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta, w zależności od posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub uprawnień, może ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach jednocześnie.

Nabór kandydatów na ekspertów ma charakter ciągły. Trzecia runda naboru kandydatów trwa do 5 listopada 2018 r. do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i współpracy z ekspertami można znaleźć w dokumentach dostępnych na stronie Fundacji.

Konkurs na Innowacyjne Sieci Szkoleniowe w ramach działań Marie Skłodowskiej-Curie w Programie UE Horyzont 2020 do dnia 15 stycznia 2019 r.

Konkurs adresowany jest do międzynarodowych konsorcjów zainteresowanych szkoleniem początkujących naukowców z całego świata, w tym doktorantów i pozwala na zdobycie środków na internacjonalizację studiów doktoranckich i szkoleń dla młodych naukowców.

Projekty ITN MSCA mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematyki zaproponowanej przez wnioskodawców, przy czym wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne. Projekt taki realizowany jest do 48 miesięcy przez konsorcjum kilku instytucji z kilku krajów i zwykle różnych sektorów i branż. Zadaniem konsorcjum jest opracowanie wspólnego programu badawczo-szkoleniowego dla grupy początkujących naukowców rekrutowanych z całego świata. Początkujący naukowcy są zatrudniani na okres od 3 do 36 miesięcy.

Program składa się z indywidualnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców w poszczególnych instytucjach oraz różnorodnego, ale spójnego programu szkoleniowego, tak w obszarze badawczym projektu, jak i z zakresu dodatkowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy (np. przedsiębiorczość, zarządzanie projektem).

Istnieją trzy rodzaje projektów ITN różniące się założeniami szczegółowymi oraz wymogami co do minimalnego składu konsorcjum:

  • ETN European Training Networks (sieci szkoleniowe) – min. 3 niezależne instytucje z 3 różnych krajów, wspólny interdyscyplinarny i międzysektorowy program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze;  
  • EID European Industrial Doctorates (doktoraty przemysłowe) – min. 2 instytucje z 2 różnych krajów z 2 różnych sektorów; każdy początkujący naukowiec przyjmowany jest na studia doktoranckie i spędza min. 50% czasu u partnera pozaakademickiego;  
  • EJD European Joint Doctorates (wspólne doktoraty) – co najmniej 3 beneficjentów z różnych krajów uprawnionych do nadawania stopnia doktora, utworzenie wspólnego programu studiów doktoranckich z przyznawaniem wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego stopnia doktora.

Czytaj więcej...

Konkurs nr POPC.02.03.01-IP.01-00-009/18 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Uprzejmie informujemy o trwającym konkursie dla działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, oś priorytetowa II: E – administracja i otwarty rząd.

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.

Czytaj więcej...

Konkurs nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020

Uprzejmie informujemy o trwającym konkursie nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Czytaj więcej...

Śniadanie z projektami - 26 września 2018 - Politechnika Śląska

Politechnika Śląska zaprasza na  kolejną edycję Śniadania z Projektami, które odbędzie się w dniu 26 września 2018 roku (środa) w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej (aula B), ul. Konarskiego 22b, 44-100 Gliwice w godzinach 9.00 - 12.00

Będą Państwo mogli indywidualnie porozmawiać na tematy związane z projektami międzynarodowymi, a przy okazji zjeść pyszne śniadanie w doborowym towarzystwie.

Tematy, które będą poruszane to:
1. Oferty mobilnościowe
2. Granty na podniesienie potencjału jednostki (widening) oraz granty ERC
3. Projekty realizowane w konsorcjach międzynarodowych oraz finanse
4. Oferta NCN i NCBR
5. Fundusze Strukturalne

Zgłoszenia na Śniadanie z Projektami są przyjmowane do 24 września 2018 roku poprzez wypełnienie formularza, do którego odnośnik znajduje się w linku: Rejestracja

niadanie z projektami

Europejskie Forum Technologiczne

Serdecznie zapraszamy na Europejskie Forum Technologiczne, które odbędzie się w dniach  26 - 27 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
 
Forum będzie otwartą platformą konsultacji z szerokim gronem zainteresowanych stron na temat europejskiej polityki badań i technologii.
Głównymi celami Forum są:
•    dyskusja nad priorytetami europejskiej polityki naukowo-technicznej i mechanizmami finansowania badań i rozwoju technologii, w szczególności przewidywanymi do wdrożenia w ramach siedmioletniego programu Horyzont Europa,
•    analiza synergii między programem Horyzont Europa a innymi programami unijnymi i krajowymi w zakresie badań, innowacji i konkurencyjności,
•    promocja tworzenia  różnego rodzaju sieci i partnerstw – zarówno przez przemysł, naukę jak i władze publiczne - by uniknąć powielania wysiłków i ustanawiać wspólne cele badawcze i rozwojowe,
•    przedstawienie celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski w zakresie badań i innowacji, które winny być osiągnięte w perspektywie do roku 2020 i 2030, oraz dyskusja nad sposobami ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dużych projektów.

 
Program: http://euroforum.iztech.pl/program
Rejestracja: https://konferencje.ptwp.pl/pl/konferencja,277
Więcej: http://euroforum.iztech.pl/

EFT

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2/2018

Przechwytywanie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Termin składania dokumentów: 15.10.2018.

Cel konkursu: wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR): Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Więcej informacji

Notatka

 

Konkurs w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Uprzejmie informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa).

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty przewidujące realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Czytaj więcej...