Strona główna

Konkurs na Program Rozwoju Kompetencji

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w  ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 na Program Rozwoju Kompetencji.

Czytaj więcej...

Konkurs na Nowe Programy Kształcenia

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  ogłosiło  konkurs  na Nowe Programy Kształcenia w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju).
Konkurs dotyczy  realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:
a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Czytaj więcej...

Nabory wniosków w ramach II osi priorytetowej POIiŚ

Informujemy, że ogłoszono trzy nabory wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności) :
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 2  konkursy: 
1) Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych
Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych, w szczególności należących do sieci Natura2000 i parków narodowych, w celu budowy świadomości nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.
Data naboru : od 29.01.2016 do 29.04.2016
Szczegółowe informacje

Czytaj więcej...

Harmonogram konkursów w 2016 roku

logo FE 1 skompresowane

Poniżej zamieszczamy harmonogram najistotniejszych dla uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2016 roku. 
Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z  terminami i rodzajami konkursów,  co  pozwoli lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich.
W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie  oraz ewentualnych pytań, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Funduszy Strukturalnych (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Do pobrania: Harmonogram konkursów istotnych dla uczelni w 2016 roku

Czytaj więcej...

Uruchomienie Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Uprzejmie informujemy, w związku z uruchomieniem Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska istnieje już możliwość złożenia tzw. propozycji projektowej.

Obecnie obowiązująca procedura stanowi nowy element w procedurze aplikowania o środki w ramach w/w Programu.

W ramach ogłoszonego naboru tematycznego wnioskodawca składa w ustalonym terminie najpierw tzw. propozycję projektową, wysyłając ją do Wspólnego Sekretariatu, który następnie rozpatruje propozycję projektową w oparciu o ustalone kryteria. Po zaopiniowaniu propozycji przez Wspólny Sekretariat wnioskodawca w określonym terminie składa w WS opracowany wniosek projektowy wraz z wymaganymi załącznikami.

Informujemy, że znane są już terminy składania propozycji projektowych:

•w ramach osi priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia - termin do 22.01.2016;
•w ramach osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje - termin do 06.12.2015;
•w ramach osi priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności - termin do 06.12.2015;

Czytaj więcej...