Strona główna

Konkurs w ramach poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

Informujemy, że STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosiła I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania: 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Planowany termin składania wniosków aplikacyjnych: od 12.12.2016 r. do 19.12.2016 r.
Więcej informacji na stronie http://rpo.opolskie.pl/?p=19474

Zmiana w programie "Granty na granty: promocja jakości..."

Horyzont2020

Z dniem 7 listopada 2016 r. wprowadza się zmianę w zasadach finansowania programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.

Dotychczasowe zasady ustanowionego z dniem 20 czerwca 2016 r. programu umożliwiały refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego poniesionych (czyli faktycznie wydatkowanych) w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na wybrane wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej...

Biuro Zarządzania Projektami

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2016 r. Biuro Funduszy Strukturalnych oraz Biuro Rozwoju i Strategii, funkcjonujące dotychczas niezależnie w ramach DWiR, zostały połączone tworząc BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
Liczymy, że zmiana przyczyni się do usprawnienia procesów aplikowania o środki zewnętrzne.
Poniżej prezentujemy skład osobowy Biura Zarządzania Projektami.

BZP skład

Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Informujemy, że na stronie http://www.power.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf ukazały się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Konkurs w ramach POPC - cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Czytaj więcej...

Nabór wniosków do poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach  IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,  Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”). Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Czytaj więcej...