Strona główna

Konkurs pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi w ramach POWER

Uprzejmie informujemy o trwającym konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Przedmiotem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

1. przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

2. przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

3. propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,

4. przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej...

Konkurs WIDESPREAD-03-2018: TWINNING do dnia 15 listopada 2018 r.

Przedmiot konkursu: Twinning ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez utworzenie powiązań z co najmniej dwiema instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Będzie to rodzaj współpracy sieciowej w oparciu o przedstawioną strategię naukową dla intensyfikacji i stymulowania zdolności doskonałości naukowej i innowacyjnej w określonej dziedzinie badań przy wykorzystaniu doskonałości naukowej partnerów zaangażowanych w realizację projektu w schemacie Twinning. Pożądane będzie odniesienie do krajowych lub regionalnych Strategii Inteligentnej Specjalizacji.
Wspierane działania: krótkie wymiany personelu, wizyty ekspertów i krótkie szkolenia na miejscu lub wirtualnie. Warsztaty, uczestnictwo w konferencjach, organizacja szkół letnich, działania promocyjne i popularyzatorskie. Nie przewiduje się finansowania infrastruktury, sprzętu i kosztów badań.
Konsorcjum: minimum 3 uczestników:
- Jednostka badawcza z kraju, którego Indeks Zbiorczy Doskonałości Badawczej wynosi poniżej 70 % średniej unijnej. Jednostka ta pełnić będzie rolę koordynatora.
- Minimum 2 doskonałe jednostki naukowe (światowi liderzy w swojej dziedzinie) z kraju europejskiego lub stowarzyszonego innego niż koordynator.
Sposób składania wniosków: drogą elektroniczną, poprzez Participant Portal.

Konkurs WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs do dnia 15 listopada 2018 r.

Przedmiot konkursu: Instrument ERA Chairs dedykowany jest uniwersytetom i innym instytucjom badawczym, a jego celem jest wsparcie tych jednostek w pozyskaniu i utrzymaniu wysokiej jakości kadry naukowej oraz wdrożenie zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej jednostki. Stanowiska ERA Chairs powinni obejmować wybitni naukowcy w wybranej (i dowolnej) dziedzinie badań, którzy powołają w jednostce nowy zespół naukowy i będą prowadzić badania na najwyższym światowym poziomie. Przewidywanym efektem takich działań będzie m.in. wzrost doskonałości naukowej jednostki oraz zwiększenie jej skuteczności w pozyskiwaniu dalszego finansowania.
Wspierane działania:
- rekrutacja;
- wynagrodzenie Era Chair Holder i jego/jej zespołu badawczego
- koszty związane z wdrażaniem zmian: szkolenia, spotkania, publikacje, koszty wyposażenia (w niewielkim stopniu, muszą być uzasadnione).
Maksymalny budżet projektu: 2,5 mln EUR na okres do 5 lat
Sposób składania wniosków: drogą elektroniczną poprzez Participant Portal.

Konkurs Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes: MSCA-COFUND-2018 do dnia 27 września 2018 r.

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na istniejące lub nowo utworzone programy studiów doktoranckich i programy grantowe dla doświadczonych naukowców.
Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery zarówno początkujących jak i doświadczonych naukowców. Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację znajdującą się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z H2020 opiera się na dofinansowaniu przez KE (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne badania, szkolenia oraz mobilność. Dofinansowanie można uzyskać na dwa typy projektów:
1. Doctoral Programmes – przeznaczone dla początkujących naukowcom, w tym doktorantów;
2. Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców. W H2020 KE dopuszcza możliwość dofinansowania projektu MSCA z Funduszy Strukturalnych.
Sposób składania wniosków: drogą elektroniczną, poprzez Participant Portal.

Konkurs Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships: MSCA-IF-2018 do dnia 12 września 2018 r.

Przedmiot konkursu: Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim (szczególnie w przedsiębiorstwach) w Europie i/lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. Ten rodzaj działań MSCA obejmuje dwa typy projektów:
1. European Fellowships, grant od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym (obowiązuje reguła mobilności). W ich ramach dostępne są także granty związane z powrotem do kariery naukowej po co najmniej 12 miesięcznej przerwie oraz granty reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom do Europy;
2. Global Fellowships dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy, przy wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce).
W ramach obu typów projektu można zaplanować realizację części działań w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy.
Sposób składania wniosków: drogą elektroniczną, poprzez Participant Portal.

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 dotyczący postępowań o udzielenie zamówienia oraz wzory list sprawdzających do zamówień

Uprzejmie informujemy, że na stronie Portalu Funduszy Europejskichzostał upubliczniony dokument pn. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020” autorstwa Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa.

Czytaj więcej...

Konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego.
 
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej NCBiR.

Konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach POWER

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – trzy konkursy:

Czytaj więcej...