Strona główna

Konkurs na Nowe Programy Kształcenia

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  ogłosiło  konkurs  na Nowe Programy Kształcenia w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju).
Konkurs dotyczy  realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:
a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Czytaj więcej...

Nabory wniosków w ramach II osi priorytetowej POIiŚ

Informujemy, że ogłoszono trzy nabory wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności) :
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 2  konkursy: 
1) Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych
Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych, w szczególności należących do sieci Natura2000 i parków narodowych, w celu budowy świadomości nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.
Data naboru : od 29.01.2016 do 29.04.2016
Szczegółowe informacje

Czytaj więcej...

Harmonogram konkursów w 2016 roku

logo FE 1 skompresowane

Poniżej zamieszczamy harmonogram najistotniejszych dla uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2016 roku. 
Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z  terminami i rodzajami konkursów,  co  pozwoli lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich.
W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie  oraz ewentualnych pytań, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Funduszy Strukturalnych (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Do pobrania: Harmonogram konkursów istotnych dla uczelni w 2016 roku

Czytaj więcej...

Uruchomienie Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Uprzejmie informujemy, w związku z uruchomieniem Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska istnieje już możliwość złożenia tzw. propozycji projektowej.

Obecnie obowiązująca procedura stanowi nowy element w procedurze aplikowania o środki w ramach w/w Programu.

W ramach ogłoszonego naboru tematycznego wnioskodawca składa w ustalonym terminie najpierw tzw. propozycję projektową, wysyłając ją do Wspólnego Sekretariatu, który następnie rozpatruje propozycję projektową w oparciu o ustalone kryteria. Po zaopiniowaniu propozycji przez Wspólny Sekretariat wnioskodawca w określonym terminie składa w WS opracowany wniosek projektowy wraz z wymaganymi załącznikami.

Informujemy, że znane są już terminy składania propozycji projektowych:

•w ramach osi priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia - termin do 22.01.2016;
•w ramach osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje - termin do 06.12.2015;
•w ramach osi priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności - termin do 06.12.2015;

Czytaj więcej...

Konkurs na projekty aplikacyjne

Uprzejmie informujemy o planowanym konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne w ramach IV osi: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Planowany konkurs na cyfrowe udostępnienie zasobów nauki w ramach PO PC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

W ramach Działania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.

Czytaj więcej...

Planowany nabór na wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych

Informujemy, że według Harmonogramu naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w grudniu 2015 planowany jest termin rozpoczęcia naboru w ramach osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

Czytaj więcej...