English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Informujemy, iż do dnia 31 marca 2022 r. trwa nabór wniosków do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II Oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Dofinansowanie można otrzymać na:
- tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C);
- tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B,A2C).

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Więcej informacji, w tym niezbędne dokumenty, dostępne po kliknięciu w odnośnik:

Nabór wniosków do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020