English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

W związku z aktualizacją harmonogramu naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., zaachęcamy do zapoznania się z wybranymi konkursami dla uczelni wyższych (obowiązuje od 29.03.2023r.) - harmonogram.

Nabory w działaniach FENG w 2023 r. uwzględniają bogatą ofertę wsparcia dla firm, a także organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes. Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie wynosi prawie 4,7 mld euro (21 mld zł), co stanowi około 60% alokacji FENG.

Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w powiązaniu z art. 49 ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r.) harmonogram będzie podlegał aktualizacji minimum raz na koniec każdego kwartału, obejmując kolejny kwartał. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby wprowadzenia zmian, Instytucja Zarządzająca będzie dokonywała dodatkowych aktualizacji dokumentu.

Więcej informacji na stronie Programu FENG:  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (nowoczesnagospodarka.gov.pl)