English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

05 lipca 2023 r. NCBiR ogłosiło konkurs numer FERS.01.05-IP.08-006/23 Kształcenie na potrzeby gospodarki.

Celem naboru konkurencyjnego jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych wsparciem.

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się uczelnie.

Grupę docelową w projektach stanowią studenci oraz pracownicy uczelni. Pracownicy uczelni to osoby prowadzące lub wspierające proces kształcenia na kierunkach studiów objętych wsparciem, bez względu na formę zatrudnienia.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące kompleksowy program wsparcia realizowany na kierunku lub kierunkach studiów, umożliwiający dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji studentów danego kierunku lub kierunków studiów do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych wsparciem. Działania te mają na celu dostosowanie oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego (uczelni) do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

Więcej informacji na temat naboru dostępne jest na stronie:https://www.gov.pl/web/ncbr/ksztalcenie-na-potrzeby-gospodarki-umiejetnosci-w-szkolnictwie-wyzszym

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursach obowiązuje procedura określona w Regulaminie Regulaminu funduszy strukturalnych, programów Unii Europejskiej oraz przedsięwzięć i inicjatyw europejskich w Politechnice Opolskiej (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 32/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu funduszy strukturalnych, programów Unii Europejskiej oraz przedsięwzięć i inicjatyw europejskich w Politechnice Opolskiej). 

Notatka dotycząca przedmiotowego konkursu - pobierz.