Strona główna

Biuro Zarządzania Projektami funkcjonuje w Dziale Współpracy i Rozwoju od 1 września 2016r. i zosało utworzone z połączeniu dwóch biur funkcjonujących w DWiR: Biura Funduszy Strukturalnych oraz Biura Rozwoju i Strategii. Dział podlega Prorektorowi ds. Nauki.

Zakres działania Biura Zarządzania Projektami:

1.prowadzenie bieżącej analizy możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przeznaczonych na  rozwój Uczelni;

2.informowanie, pomoc, doradztwo oraz nadzór nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami, składanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, europejskich programów badawczych i programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

3.współudział w przygotowaniu projektów strategicznych Politechniki Opolskiej;

4.organizowanie szkoleń, seminariów rozpowszechniających wiedzę z zakresu pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, europejskich programów badawczych i programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

5.nadzór nad poprawnością formalną ogólnouczelnianych wniosków składanych w ramach funduszy strukturalnych, europejskich programów badawczych i programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

6.ewidencjonowanie uczelnianych wniosków składanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, europejskich programów badawczych i programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wg wewnętrznych zasad i ustaleń;

7.koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez Uczelnię środków finansowych na współfinansowanie projektów unijnych z rezerwy celowej budżetu państwa;

8.prowadzenie rejestru umów o dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz rejestru umów dotyczących europejskich programów badawczych i programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

9.rejestrowanie w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Uczelni TETA wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach funduszy strukturalnych, europejskich programów badawczych i programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

10.opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur dot. zarządzania projektami;

11.koordynowanie działań związanych z zarządzaniem trwałością projektów;

12.nadzór nad formalnym rozliczaniem projektów w ramach programów NCBiR;

13.współpraca z przedstawicielami organów zarządzających programami operacyjnymi i środkami z funduszy strukturalnych przydatnymi w planowaniu rozwoju Politechniki Opolskiej;

14.współpraca z przedstawicielami instytucji zarządzających europejskimi programami badawczymi, w tym „Horyzont 2020” oraz innymi instytucjami służącymi wsparciu projektów badawczo-rozwojowych, w tym NCBiR.