English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Biuro Projektów Europejskich funkcjonuje w pionie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju.

Zakres działania Biura Projektów Europejskich:

1) prowadzenie bieżącej analizy możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przeznaczonych na rozwój Uczelni;

2) organizowanie szkoleń i seminariów upowszechniających wiedzę z zakresu pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych, programów UE, a także przedsięwzięć i inicjatyw europejskich;

3) opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur dotyczących projektów europejskich;

4) informowanie, pomoc i doradztwo w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami, składanych w ramach funduszy strukturalnych oraz programów UE, a także przedsięwzięć i inicjatyw europejskich;

5) koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez Uczelnię środków finansowych na współfinansowanie projektów unijnych z rezerwy celowej budżetu państwa;

6) nadzór nad poprawnością formalną wniosków składanych w ramach funduszy strukturalnych oraz programów UE, a także przedsięwzięć i inicjatyw europejskich;

7) ewidencjonowanie uczelnianych wniosków składanych w ramach funduszy strukturalnych oraz programów UE, a także przedsięwzięć i inicjatyw europejskich;

8) rejestrowanie w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Uczelni TETA wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach funduszy strukturalnych, programów UE oraz przedsięwzięć i inicjatyw europejskich;

9) prowadzenie rejestru umów o dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych, programów UE oraz przedsięwzięć i inicjatyw europejskich;

10) koordynowanie działań związanych z zarządzaniem trwałością projektów;

11) sprawozdawczość i przygotowanie opracowań statystycznych w odniesieniu do projektów w ramach funduszy strukturalnych, programów UE oraz przedsięwzięć i inicjatyw europejskich;

12) współpraca z przedstawicielami organów zarządzających programami współfinansowanymi przez UE, oraz przedsięwzięciami i inicjatywami europejskimi przydatnymi w planowaniu rozwoju PO;

13) wsparcie jednostek organizacyjnych Uczelni realizujących projekty w ramach funduszy strukturalnych oraz programów UE, a także przedsięwzięć i inicjatyw europejskich.