Strona główna

Biuro Projektów Europejskich funkcjonuje w pionie Prorektora ds. nauki od 1 października 2017 r. i zosało przekształcone
z  Biura Zarządzania Projektami.
 
Zakres działania Biura Projektów Europejskich:

1) prowadzenie bieżącej analizy możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przeznaczonych na rozwój Uczelni;

2) organizowanie szkoleń, seminariów rozpowszechniających wiedzę z zakresu pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych oraz programów ramowych Unii Europejskiej;

3) opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur dotyczących projektów Unii Europejskiej;

4) informowanie, pomoc, doradztwo w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami, składanych w ramach funduszy strukturalnych oraz programów ramowych Unii Europejskiej;

5) koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez Uczelnię środków finansowych na współfinansowanie projektów unijnych z rezerwy celowej budżetu państwa;

6) nadzór nad poprawnością formalną wniosków składanych w ramach funduszy strukturalnych oraz programów ramowych Unii Europejskiej;

7) ewidencjonowanie uczelnianych wniosków składanych w ramach funduszy strukturalnych oraz programów ramowych Unii Europejskiej;

8) prowadzenie rejestru umów o dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych oraz programów ramowych Unii Europejskiej;

9) rejestrowanie w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Uczelni TETA wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach funduszy strukturalnych oraz programów ramowych Unii Europejskiej;

10) koordynowanie działań związanych z zarządzaniem trwałością projektów;

11) sprawozdawczość i opracowania statystyczne w odniesieniu do projektów w ramach funduszy strukturalnych oraz programów ramowych Unii Europejskiej;

12) współpraca z przedstawicielami organów zarządzających programami współfinansowanymi przez Unię Europejską przydatnymi w planowaniu rozwoju Politechniki Opolskiej.