English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło trzecią edycję programu Granty na Granty. Jego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.
Wsparcie obejmuje wnioski w kilku programach, m.in. Horyzont 2020 i Euratom. Dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów.
W ramach programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie środków finansowych m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie.
Nabór rozpoczął się 10 czerwca 2019 i będzie prowadzony w trybie ciągłym. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej

12 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało komunikat o uruchomieniu programu „Premia na Horyzoncie 2", którego celem jest wsparcie finansowe podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki realizujących projekty w ramach:
programu ramowego Horyzont 2020, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach konkursu „Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions”,
◾programu Euratom,
◾innych schematów wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję Europejską lub jej agencje wykonawcze, pod warunkiem wykorzystywania w tych schematach zasad obowiązujących w ramach programu ramowego    Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
Środki finansowe przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektu, a ich wysokość w złotych wynosi:
20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony wynosi do 1 000 000 euro,
25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony przekracza 1 000 000 euro
– oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony w przypadku, gdy podmiot uprawniony pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest podmiotem, w którym jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych przyznany w ramach programu Horyzont 2020.

11 kwietnia 2019 r. został otwarty konkurs dla doświadczonych naukowców na indywidualne stypendia wyjazdowe w ramach działaniań Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 - MSCA IF 2019. Termin składania wniosków upływa 11 września 2019.

W załączeniu notatka dot. konkursu.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) z budżetem  w wysokości 12,8 mld euro na lata 2014-2020 poprzez program Horyzont 2020 finansuje trzy główne konkursy grantowe:

Wspólne Centrum Badawcze - Joint Research Centre (JRC) jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, z siedzibą główną w Brukseli i koncentruje się na 6 obszarach tematycznych, wpisujących się w strategię Europa 2020, a także Europejską Przestrzeń Badawczą: 1. Unia Gospodarcza i Walutowa 2. Rynek wewnętrzny: wzrost, miejsca pracy, innowacje 3. Gospodarka niskoemisyjna i efektywne wykorzystanie zasobów (środowisko, zmiany  klimatu, energia, transport) 4. Rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe 5. Zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i ochrona 6. Ochrona i bezpieczeństwo jądrowe.