English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Wspólne Centrum Badawcze - Joint Research Centre (JRC) jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, z siedzibą główną w Brukseli i koncentruje się na 6 obszarach tematycznych, wpisujących się w strategię Europa 2020, a także Europejską Przestrzeń Badawczą: 1. Unia Gospodarcza i Walutowa 2. Rynek wewnętrzny: wzrost, miejsca pracy, innowacje 3. Gospodarka niskoemisyjna i efektywne wykorzystanie zasobów (środowisko, zmiany  klimatu, energia, transport) 4. Rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe 5. Zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i ochrona 6. Ochrona i bezpieczeństwo jądrowe.

Obok centrali w Brukseli, strukturę Wspólnego Centrum Badawczego tworzy 7 instytutów badawczych usytuowanych w 5 krajach europejskich:

Na chwilę obecną nie przewiduje się możliwości utworzenia nowego instytutu badawczego w ramach struktury Wspólnego Centrum Badawczego, do rozważenia pozostają natomiast różne formy współpracy.

WSPÓŁPRACA Z JRC

Wspólne Centrum Badawcze, będące supernowoczesnym zapleczem badawczym UE, oferuje możliwości współpracy:

indywidualnej – naukowcom na różnym etapie ich kariery, w formie: personelu statutowego – urzędnicy KE, pracownicy tymczasowi i kontraktowi oraz personelu niestatutowego – tymczasowe stanowiska naukowe, staże, delegowani krajowi eksperci;

instytucjonalnej – organizacjom badawczym, instytutom naukowym oraz instytucjom administracji publicznej poprzez: udział we wspólnych projektach badawczych (również finansowanych w ramach programów ramowych, np. Horyzont 2020, w których JRC może być partnerem, nie może natomiast pełnić roli koordynatora), sieci współpracy oraz na podstawie dwu- lub wielostronnych umów o współpracy.

Instytucja zainteresowana przeprowadzeniem badań może starać się o dostęp do infrastruktury JRC w ramach otwartego dostępu, odpowiadając na ogłoszenia konkursowe poszczególnych laboratoriów: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access

Corocznie publikowana jest też lista warsztatów i zaawansowanych szkoleń, organizowanych przez instytuty JRC. Lista takich wydarzeń znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/jrc/en/training-events-list Możliwy jest również komercyjny dostęp do laboratoriów, kierowany głównie do przemysłu. Przyznawany jest on po uiszczeniu opłaty obejmującej pełne koszty dostępu do infrastruktury JRC.

 

oprac. Joanna Drozd na podst. materiałów Krajowego Punktu Kontaktowego

22-10-2018