English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Wykaz projektów współfinansowanych w ramach programów Unii Europejskiej, przedsięwzięć i inicjatyw europejskich, w których Politechnika Opolska uczestniczy od 2020 roku 

Spis projektów:

loga life

 

 1. Program LIFE

Program LIFE

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego Environmental Governance and Information (Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska)

Wykaz projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w których Politechnika Opolska uczestniczy od 2004 roku 

logo strukturalne

 

Spis projektów:

 1. Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Program INTERREG V – A Republika Czeska – Polska
 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 3. Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020
 4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020
 5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 6. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 7. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 9. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 10. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 11. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska
 12. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
 13. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 14. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
 15. INTERREG III A Czechy - Polska

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Program INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
AKTYWNI RAZEM ! Polsko-czeska współpraca w zakresie promowania zdrowego stylu życia 4 oś priorytetowa (Współpraca instytucji i społeczności)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Opracowanie technologii produkcji lekkiego wspornika dla nowych nadwozi samochodów osobowych (akronim: LWTech) 4.1 Bad

Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska Oś priorytetowa 3 Edukacja i kwalifikacje
Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych 11.3 Edukacja i kwalifikacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich Oś priorytetowa I - Innowacje w gospodarce
Działanie 1.2 - Infrastruktura B+R
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 09.02. Rozwój kształcenia zawodowego
09.02.02.Wsparcie kształcenia zawodowego
Termomodernizacja z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zlokalizowanego przy ulicy Katowickiej 48 w Opolu - etap 1 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar III- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
Odkrywcy Sekretów Nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Projektuj uniwersalnie! Program podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej Politechniki Opolskiej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Fizjoterapeuto - Czas na dobry staż 2 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Fizjoterapeuto - Czas na dobry staż! Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków! Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Przebudowa budynków 1 i 3 Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w II Kampusie Politechniki Opolskiej 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 1 WEAiI w II Kampusie Politechniki Opolskiej 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 2 WEAiI w II Kampusie Politechniki Opolskiej 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
Utworzenie Punktu kontaktowego Politechniki Opolskiej pn. Centrum Nauka-Biznes (CeNaBiz) poprzez przebudowę budynku dydaktycznego przy ul. Waryńskiego 4 w Opolu 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
Opolska Platforma Innowacji 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą dla istniejącej w Politechnice Opolskiej szkoły naukowej w zakresie diagnostyki technicznej- specjalistyczny ośrodek kompetencji technologicznych 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Laboratorium nieinwazyjnej diagnostyki procesów i urządzeń cieplno-przepływowych w Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw przez utworzenie specjalistycznego ośrodka kompetencji technologicznych na Politechnice Opolskiej - laboratorium maszyn elektrycznych 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Innowacyjne laboratorium do badań materiałów metalowych przy obciążeniach statycznych na Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Optymalizacja parametryczna obróbki skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych z uwzględnieniem kryterium jakości technologicznej warstwy wierzchniej-doposażenie laboratorium Katedry Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Opolskiej w Opolu 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Utworzenie nowoczesnego stanowiska badawczego do badania układów napędowych pojazdów drogowych i rolniczych spełniającego wymogi określone w PN oraz w certyfikacie TUV na Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego przez utworzenie na Politechnice Opolskiej laboratorium analiz instrumentalnych w inżynierii środowiska i energetyce 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Poprawa bazy dydaktycznej na 3 kluczowych wydziałach Politechniki Opolskiej w Opolu poprzez zakup i montaż elementów wyposażeniowych sal laboratoryjnych i wykładowych 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej
Wyposażenie obiektów dydaktycznych, zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Politechniki Opolskiej w Opolu MOP IT 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej
Utworzenie nowoczesnych stanowisk badawczych materiałów budowlanych w Laboratorium Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, spełniających wymogi laboratorium akredytowanego przy PCA 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój innowacyjnych metod komputerowego wspomagania prac inżynierskich w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego stanowiska laboratoryjnego do szybkiego prototypowania na Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw energetycznych oraz energetyki lokalnej w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie na Politechnice Opolskiej nowoczesnego laboratorium optymalizacji pracy oraz rozbudowy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki napięć udarowych na Politechnice Opolskiej- II etap 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium EnergiaITlab na Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki infradźwięków na Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych i innowacyjności w idei zrównoważonego rozwoju przez modernizację laboratorium CAD/CAM przystosowanego do innowacyjnych procesów technologicznych obróbki skrawaniem na Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Utworzenie innowacyjnego Centrum ITlab wspierającego rozwój badań naukowych, prac B+R na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju w oparciu o nowoczesne technologie IT na Politechnice Opolskiej w Opolu 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym oraz stworzenie warunków dla utrzymania i wzrost zatrudnienia – Budowa II Kampusu Politechniki Opolskiej. Przebudowa budynku nr 6 na cele edukacyjne Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych
Nowoczesna eksploatacja, diagnostyka, monitoring i serwis łożysk tocznych w napędach elektrycznych-laboratorium Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej w Opolu 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki spektrofotometrii optycznej wyładowań elektrycznych na Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki napięć udarowych na Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej
TechnoLAB 1a- Zakup wyposażenia obiektów dydaktycznych Politechniki Opolskiej z siedzibą w Opolu na rzecz rozwoju regionu Opolskiego (etap 1A) 5.1.1, Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej
Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Innowacyjny Transfer PLUS 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Eko-innowacje. Synergia nauki i biznesu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Nauka dla innowacji 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Czas inżynierów II - studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI) 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Uczelnia Nowej Generacji -zwiększenie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
"Innowacje w duecie"- szansą na podniesienie konkurencyjności firm województwa opolskiego 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Stypendia doktorantów Politechniki Opolskiej szansą rozwoju współpracy nauki z przemysłem 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Czas inżynierów- studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (2WB) 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Czas inżynierów- studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI) 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Czas inżynierów- studia zamawiane na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Wsparcie na STARCIE 2 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Kreator młodych talentów 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Jedna uczelnia, wiele możliwości. Program rozwoju kompetencji i umiejętności 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia "Architektura i Urbanistyka" jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Razem dla gospodarki i rynku pracy 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT 5.2.Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Stypendia dla wyróżniających się doktorantów Politechniki Opolskiej 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Przedsiębiorczy naukowiec PLUS 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Instruktorzy sportu -zawód z przyszłością 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Wsparcie na STARCIE 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Homo didicti – szkolenia „skrojone na miarę” Opolszczyzny 8.1.1.Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa jutra - prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Dobre Praktyki (O)polskiego Biznesu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Akademia Rozwoju Politechniki Opolskiej-AKROPOL 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Stypendia dla słuchaczy technicznych studiów doktoranckich w Politechnice Opolskiej 8.2.1Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Przedsiębiorczy naukowiec 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Another Dimension. Politechnika Opolska Kuźnią Talentów 1.1.3 Projekty systemowe
Wstępne suszenie węgla brunatnego dla celów energetycznych 1.3.1 Projekty rozwojowe

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Współpraca naukowa między TU Ostrava i Politechniką Opolską w kształceniu studentów i doktorantów w zakresie elektrotechniki, energetyki i informatyki Priorytet 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne
Škola bez hranic: Česko-polské pohraničí očima studentů architektury z Ostravy a Opole. Tytuł po polsku: Szkoła bez granic: pogranicze Polsko-Czeskie oczyma przyszłych architektów z Ostrawy i Opola 3.3 Fundusz Mikroprojektów
Koncepcja przestrzenna rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Czeskiego 3.3 Fundusz Mikroprojektów
Uczelnie bez granic - budowa powiązań pomiędzy technicznymi uczelniami z Opola i Ostrawy 3.3 Fundusz Mikroprojektów
Współpraca Politechniki Opolskiej i VSB-TU Ostrava w kształceniu w dziedzinie elektrotechniki, automatyki i informatyki 2.3. Wspieranie współpracy w zakresie edukacji
Współpraca transgraniczna szkół wyższych w zakresie ochrony nad zabytkami kultury i wykorzystania opuszczonych obiektów przemysłowych 2.3. Wspieranie współpracy w zakresie edukacji
Wymiana doświadczeń między Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie a Politechniką Opolską w zakresie optymalizacji programów kształcenia 2.3. Wspieranie współpracy w zakresie edukacji

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Kompleksowy rozwój kadr MŚP poprzez studia podyplomowe oraz szkolenia zawodowe 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat A „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju. Foresight Regionalny do 2020 r. 1.4.5 - Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight)

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Politechnika dla gospodarki 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Stypendia dla wyróżniających się studentów III stopnia kształcenia w Politechnice Opolskiej 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Budowa II Kampusu Politechniki Opolskiej. Zadanie 1Aa. Adaptacja budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej. 3.3.2 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych
Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Regionalne biuro promocji klastrów - etap I 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Start zawodowy-staże dla absolwentów 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Przygotowanie koncepcji funkcjonowania opolskiego parku naukowo-technologicznego 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
START - wsparcie merytoryczne i finansowe przy zakładaniu działalności gospodarczej 2.5 Promocja przedsiębiorczości
Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich prowadzonych w PO 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Centrum Zarządzania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji - Zarządzanie Innowacjami w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
AIP - Transfer wiedzy i innowacyjności - organizacja platform tematycznych Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Budowa II Kampusu PO Zad. 1B. Budowa hali sportowej i zaplecza dydaktycznego dla potrzeb WWFiF 1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna
Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich "Budowa i eksploatacja maszyn" 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

INTERREG III A Czechy - Polska 

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Polsko-czeskie spotkanie akademickie. Integracja dwóch kultur 2.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (Mikroprojekty)
Współpraca Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Palackeho w Ołomuńcu w zakresie badań ruchu i równowagi człowieka w oparciu o współczesne metody diagnostyczne procesu sterowania ruchem i analizy biosygnałów LABSTER 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej
Współpraca Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Technicznego Ostrawie w zakresie inżynierii materiałowej zwłaszcza w rozwoju materiałów współczesnej generacji 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej
Współpraca pomiędzy uczelniami PO w Opolu i VSB - TU w Ostrawie w zakresie trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej
Współpraca PO i UT w Ostrawie w zakresie racjonalnego wykorzystania energii RACENERG 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej