English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Wykaz projektów współfinansowanych w ramach programów Unii Europejskiej, przedsięwzięć i inicjatyw europejskich, w których Politechnika Opolska uczestniczy od 2020 roku 

Spis projektów:

 1. Program LIFE

Program LIFE

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego Environmental Governance and Information (Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska)

Wykaz projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w których Politechnika Opolska uczestniczy od 2004 roku 

Spis projektów:

 1. Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Program INTERREG V – A Republika Czeska – Polska
 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 3. Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020
 4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020
 5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 6. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 7. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 9. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 10. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 11. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska
 12. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
 13. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 14. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
 15. INTERREG III A Czechy - Polska

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Program INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
AKTYWNI RAZEM ! Polsko-czeska współpraca w zakresie promowania zdrowego stylu życia 4 oś priorytetowa (Współpraca instytucji i społeczności)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Opracowanie technologii produkcji lekkiego wspornika dla nowych nadwozi samochodów osobowych (akronim: LWTech) 4.1 Bad

Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska Oś priorytetowa 3 Edukacja i kwalifikacje
Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych 11.3 Edukacja i kwalifikacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich Oś priorytetowa I - Innowacje w gospodarce
Działanie 1.2 - Infrastruktura B+R
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 09.02. Rozwój kształcenia zawodowego
09.02.02.Wsparcie kształcenia zawodowego
Termomodernizacja z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zlokalizowanego przy ulicy Katowickiej 48 w Opolu - etap 1 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar III- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
Odkrywcy Sekretów Nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Fizjoterapeuto - Czas na dobry staż 2 Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Fizjoterapeuto - Czas na dobry staż! Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków! Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Dz.3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Przebudowa budynków 1 i 3 Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w II Kampusie Politechniki Opolskiej 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 1 WEAiI w II Kampusie Politechniki Opolskiej 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 2 WEAiI w II Kampusie Politechniki Opolskiej 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
Utworzenie Punktu kontaktowego Politechniki Opolskiej pn. Centrum Nauka-Biznes (CeNaBiz) poprzez przebudowę budynku dydaktycznego przy ul. Waryńskiego 4 w Opolu 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
Opolska Platforma Innowacji 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą dla istniejącej w Politechnice Opolskiej szkoły naukowej w zakresie diagnostyki technicznej- specjalistyczny ośrodek kompetencji technologicznych 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Laboratorium nieinwazyjnej diagnostyki procesów i urządzeń cieplno-przepływowych w Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw przez utworzenie specjalistycznego ośrodka kompetencji technologicznych na Politechnice Opolskiej - laboratorium maszyn elektrycznych 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Innowacyjne laboratorium do badań materiałów metalowych przy obciążeniach statycznych na Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Optymalizacja parametryczna obróbki skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych z uwzględnieniem kryterium jakości technologicznej warstwy wierzchniej-doposażenie laboratorium Katedry Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Opolskiej w Opolu 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Utworzenie nowoczesnego stanowiska badawczego do badania układów napędowych pojazdów drogowych i rolniczych spełniającego wymogi określone w PN oraz w certyfikacie TUV na Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego przez utworzenie na Politechnice Opolskiej laboratorium analiz instrumentalnych w inżynierii środowiska i energetyce 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Poprawa bazy dydaktycznej na 3 kluczowych wydziałach Politechniki Opolskiej w Opolu poprzez zakup i montaż elementów wyposażeniowych sal laboratoryjnych i wykładowych 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej
Wyposażenie obiektów dydaktycznych, zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Politechniki Opolskiej w Opolu MOP IT 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej
Utworzenie nowoczesnych stanowisk badawczych materiałów budowlanych w Laboratorium Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, spełniających wymogi laboratorium akredytowanego przy PCA 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój innowacyjnych metod komputerowego wspomagania prac inżynierskich w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego stanowiska laboratoryjnego do szybkiego prototypowania na Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw energetycznych oraz energetyki lokalnej w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie na Politechnice Opolskiej nowoczesnego laboratorium optymalizacji pracy oraz rozbudowy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki napięć udarowych na Politechnice Opolskiej- II etap 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium EnergiaITlab na Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki infradźwięków na Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych i innowacyjności w idei zrównoważonego rozwoju przez modernizację laboratorium CAD/CAM przystosowanego do innowacyjnych procesów technologicznych obróbki skrawaniem na Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Utworzenie innowacyjnego Centrum ITlab wspierającego rozwój badań naukowych, prac B+R na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju w oparciu o nowoczesne technologie IT na Politechnice Opolskiej w Opolu 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym oraz stworzenie warunków dla utrzymania i wzrost zatrudnienia – Budowa II Kampusu Politechniki Opolskiej. Przebudowa budynku nr 6 na cele edukacyjne Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych
Nowoczesna eksploatacja, diagnostyka, monitoring i serwis łożysk tocznych w napędach elektrycznych-laboratorium Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej w Opolu 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki spektrofotometrii optycznej wyładowań elektrycznych na Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki napięć udarowych na Politechnice Opolskiej 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej
TechnoLAB 1a- Zakup wyposażenia obiektów dydaktycznych Politechniki Opolskiej z siedzibą w Opolu na rzecz rozwoju regionu Opolskiego (etap 1A) 5.1.1, Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej
Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Innowacyjny Transfer PLUS 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Eko-innowacje. Synergia nauki i biznesu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Nauka dla innowacji 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Czas inżynierów II - studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI) 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Uczelnia Nowej Generacji -zwiększenie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
"Innowacje w duecie"- szansą na podniesienie konkurencyjności firm województwa opolskiego 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Stypendia doktorantów Politechniki Opolskiej szansą rozwoju współpracy nauki z przemysłem 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Czas inżynierów- studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (2WB) 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Czas inżynierów- studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI) 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Czas inżynierów- studia zamawiane na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Wsparcie na STARCIE 2 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Kreator młodych talentów 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Jedna uczelnia, wiele możliwości. Program rozwoju kompetencji i umiejętności 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia "Architektura i Urbanistyka" jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Razem dla gospodarki i rynku pracy 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT 5.2.Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Stypendia dla wyróżniających się doktorantów Politechniki Opolskiej 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Przedsiębiorczy naukowiec PLUS 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Instruktorzy sportu -zawód z przyszłością 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Wsparcie na STARCIE 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Homo didicti – szkolenia „skrojone na miarę” Opolszczyzny 8.1.1.Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa jutra - prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Dobre Praktyki (O)polskiego Biznesu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Akademia Rozwoju Politechniki Opolskiej-AKROPOL 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Stypendia dla słuchaczy technicznych studiów doktoranckich w Politechnice Opolskiej 8.2.1Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Przedsiębiorczy naukowiec 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Another Dimension. Politechnika Opolska Kuźnią Talentów 1.1.3 Projekty systemowe
Wstępne suszenie węgla brunatnego dla celów energetycznych 1.3.1 Projekty rozwojowe

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Współpraca naukowa między TU Ostrava i Politechniką Opolską w kształceniu studentów i doktorantów w zakresie elektrotechniki, energetyki i informatyki Priorytet 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne
Škola bez hranic: Česko-polské pohraničí očima studentů architektury z Ostravy a Opole. Tytuł po polsku: Szkoła bez granic: pogranicze Polsko-Czeskie oczyma przyszłych architektów z Ostrawy i Opola 3.3 Fundusz Mikroprojektów
Koncepcja przestrzenna rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Czeskiego 3.3 Fundusz Mikroprojektów
Uczelnie bez granic - budowa powiązań pomiędzy technicznymi uczelniami z Opola i Ostrawy 3.3 Fundusz Mikroprojektów
Współpraca Politechniki Opolskiej i VSB-TU Ostrava w kształceniu w dziedzinie elektrotechniki, automatyki i informatyki 2.3. Wspieranie współpracy w zakresie edukacji
Współpraca transgraniczna szkół wyższych w zakresie ochrony nad zabytkami kultury i wykorzystania opuszczonych obiektów przemysłowych 2.3. Wspieranie współpracy w zakresie edukacji
Wymiana doświadczeń między Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie a Politechniką Opolską w zakresie optymalizacji programów kształcenia 2.3. Wspieranie współpracy w zakresie edukacji

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Kompleksowy rozwój kadr MŚP poprzez studia podyplomowe oraz szkolenia zawodowe 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat A „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju. Foresight Regionalny do 2020 r. 1.4.5 - Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight)

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Politechnika dla gospodarki 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Stypendia dla wyróżniających się studentów III stopnia kształcenia w Politechnice Opolskiej 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Budowa II Kampusu Politechniki Opolskiej. Zadanie 1Aa. Adaptacja budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej. 3.3.2 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych
Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Regionalne biuro promocji klastrów - etap I 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Start zawodowy-staże dla absolwentów 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Przygotowanie koncepcji funkcjonowania opolskiego parku naukowo-technologicznego 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
START - wsparcie merytoryczne i finansowe przy zakładaniu działalności gospodarczej 2.5 Promocja przedsiębiorczości
Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich prowadzonych w PO 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Centrum Zarządzania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji - Zarządzanie Innowacjami w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
AIP - Transfer wiedzy i innowacyjności - organizacja platform tematycznych Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Budowa II Kampusu PO Zad. 1B. Budowa hali sportowej i zaplecza dydaktycznego dla potrzeb WWFiF 1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna
Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich "Budowa i eksploatacja maszyn" 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

INTERREG III A Czechy - Polska 

Tytuł projektuDziałanie/Poddziałanie
Polsko-czeskie spotkanie akademickie. Integracja dwóch kultur 2.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (Mikroprojekty)
Współpraca Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Palackeho w Ołomuńcu w zakresie badań ruchu i równowagi człowieka w oparciu o współczesne metody diagnostyczne procesu sterowania ruchem i analizy biosygnałów LABSTER 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej
Współpraca Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Technicznego Ostrawie w zakresie inżynierii materiałowej zwłaszcza w rozwoju materiałów współczesnej generacji 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej
Współpraca pomiędzy uczelniami PO w Opolu i VSB - TU w Ostrawie w zakresie trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej
Współpraca PO i UT w Ostrawie w zakresie racjonalnego wykorzystania energii RACENERG 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej